Statut

S  T  A  T  U  T  U  L

ASOCIAŢIEI JUDEŢENE A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI BACĂU

  

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

.

Art. 1. – (1) Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bacău, denumită în continuare A.J.V.P.S. Bacău, este persoană juridică neguvernamentală de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil.

(2) A.J.V.P.S. Bacău este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor și/sau pescarilor recreativi/sportivi înscriși în evidențele sale, care aderă la prezentul statut și se obligă să îl respecte.

(3) A.J.V.P.S. Bacău are sediul în municipiul Bacău, str. M. Viteazu nr. 4.

(4) A.J.V.P.S. Bacău are denumire, sediu, siglă și drapel proprii.

(5) A.J.V.P.S. Bacău este înscrisă în Registrul național sub nr. 34/A/2001 și în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut de Judecătoria Bacău sub nr. 4/A/23.01.2001.

(6) A.J.V.P.S. Bacău este succesoare de drept a A.J.V.P.S. Bacău înființată ca persoană juridică în anul 1968.

Art. 2. – (1) A.J.V.P.S. Bacău este afiliată la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (A.G.V.P.S.) din România, potrivit legii și statutului acesteia, pe care se obligă să îl respecte.

(2) A.J.V.P.S. Bacău își desfășoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină autonomie organizatorică, funcțională și financiară.

(3) Durata funcționării A.J.V.P.S. Bacău este nedeterminată.

Art. 3. – Scopul A.J.V.P.S. Bacău îl constituie gestionarea faunei de interes cinegetic și piscicol, exercitarea vânătorii și pescuitului recreativ/sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă și de petrecere a timpului liber de către membrii săi, conservarea biodiversității și protecției faunei de interes cinegetic și piscicol, precum și a mediilor naturale de dezvoltare ale acesteia.

Art. 4. – A.J.V.P.S. Bacău are următoarele obiective și atribuții:

a) desfășoară activități de conservare a biodiversității și de protecție a faunei de interes cinegetic și piscicol, precum și de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;

b) reprezintă și apără drepturile și interesele membrilor asociați și ale personalului angajat al asociației;

c) încheie, cu autoritățile administrative, contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice și/sau de exploatare durabilă, prin pescuit recreativ/sportiv, a resursei acvatice vii din apele domeniului public;

d) dezvoltă și exploatează eficient baza materială proprie, destinată practicării vânătorii, pescuitului recreativ/sportiv, tirului vânătoresc, chinologiei de vânătoare și altor activități specifice;

e) pregătește candidații pentru dobândirea calității de membru și instruiește membrii și personalul angajat în domeniile cinegetic și, respectiv, halieutic de activitate;

f) desfășoară activități de învățământ în domeniul sportiv și recreațional – cod CAEN 8551 (instruire în domeniul armelor și munițiilor, vânătoare sportivă sau de agrement, tir vânătoresc și de agrement), alte forme de învățământ n.c.a. (cod CAEN 8559);

g) gestionează și eliberează, în condițiile legii și ale statutului, permisele de vânătoare, permisele de pescuit recreativ/sportiv, carnetele de membru și autorizațiile de vânătoare;

h) organizează și dezvoltă activități competiționale de pescuit recreativ/sportiv, de tir vânătoresc și de chinologie vânătorească;

i) stimulează creșterea, dresarea și folosirea câinilor de vânătoare;

j) organizează activități de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv cu membrii altor asociații afiliate, pe bază de reciprocitate, cu alte categorii de vânători și/sau pescari recreativi/sportivi din țară și străinătate, în scopul realizării de mijloace financiare necesare gestionării durabile a vânatului și a peștelui din fondurile preluate în gestionare;

k) înființează, în condițiile legii, unități economice, în vederea realizării scopului său;

l) desfășoară, cu caracter accesoriu, activități economice și activități agricole cuprinse în următoarele coduri CAEN: 0111, 0119, 0149, 0150, 0170, 0312, 0322,  4619,  4624,  4676, 4722, 4723, 4761, 4764, 4778,  5210, 5248, 5510, 5590,  6820, 7721, 7990, 8560, 9319, 9329, 9499.

m) organizează, desfășoară și stimulează activitățile de prevenire și de combatere a braconajului și a exportului ilegal de trofee de vânătoare;

n) organizează conferințe, simpozioane, expoziții și alte manifestări cinegetice și de pescuit recreativ/sportiv la nivel local și participă la asemenea evenimente în țară și în străinătate;

o) promovează și apără imaginea sa și a A.G.V.P.S.;

p) alte obiective și atribuții ce decurg din lege și din reglementările în domeniu.

 .

CAPITOLUL II – Membrii A.J.V.P.S. Bacău

Calitate, drepturi și obligații, recompense și sancțiuni

 

Art. 5. – (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Bacău se poate obține prin examen sau înscriere, doar în limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.

(2)  Dovada calității de membru al A.J.V.P.S. Bacău se face cu carnetul de membru vizat anual.

(3) Calitatea de membru vânător se dobândește de către orice persoană cu domiciliul sau rezidența în România, care îndeplinește condițiile legii și reglementărilor în vigoare,  solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Bacău, recunoaște prezentul statut și se obligă să-l respecte.

(4) Calitatea de membru stagiar pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent se obține de către orice persoană cu domiciliul sau rezidența în România, care îndeplinește condițiile legii și reglementărilor în vigoare, solicită efectuarea stagiaturii și susținerea examenului pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent în maxim doi ani de la începerea stagiaturii, recunoaște prezentul statut și se obligă să-l respecte.

(5) Persoanele titulare de permis de vânătoare permanent se pot înscrie în asociație, cu îndeplinirea prevederilor statutare și achitarea cotizației de înscriere, în limita locurilor disponibile.

(6) Calitatea de membru pescar recreativ/sportiv se dobândește de către orice persoană cu domiciliul sau rezidența în Romania, care solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Bacău, recunoaște statutul acesteia și se obligă să-l respecte.

(7) Cererea de înscrierii în asociație, depusă și aprobată, constituie angajamentul solicitantului de a respecta întocmai prevederile statutului asociației și hotărârile organelor de conducere ale acesteia, inclusiv cu privire la achitarea obligațiilor financiare până la momentul pierderii calității de membru.

(8) Carnetul de membru vânător nu poate fi obținut de către persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani pentru săvârșirea unor fapte grave de braconaj – fără permis de armă, permis de vânătoare, autorizație de vânătoare, asupra animalelor din speciile interzise la vânătoare, noaptea prin folosirea farurilor și a altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe întuneric, în grup de mai mulți vânători sau de către persoane cu atribuții de pază și ocrotire a vânatului și, în ultimii 3 ani pentru săvârșirea altor infracțiuni de braconaj ori pentru încălcarea unor prevederi statutare.

(9) Calitatea de membru în organele de conducere ale A.J.V.P.S. Bacău este incompatibilă cu calitatea de membru în organele de conducere ale oricărei alte asociații de vânătoare și/sau de pescuit recreativ/sportiv neafiliată la A.G.V.P.S.;

Art. 6. – (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Bacău încetează prin renunțare, radiere sau excludere.

(2) Renunțarea la calitatea de membru vânător are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinței liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru și a dovezii că este membru, cu cotizația achitată în termen, la o organizație gestionară de faună cinegetică.

(3) Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetățeniei române, de expirare a perioadei de rezidență, de anulare a permisului de vânătoare,  de stabilire a domiciliului în străinătate.

(4) Excluderea se pronunță împotriva membrilor A.J.V.P.S. Bacău care:

a) au săvârșit infracțiuni prevăzute în Legea nr. 407/2006, modificată și completată, confirmate de organele de urmărire penală sau instanțele de judecată;

b) nu și-au achitat cotizația de membru după atenționare scrisă transmisă la adresa de rezidență comunicată la asociație;

c) au fost sancționați cu excluderea din altă asociație de vânători și/sau pescari recreativi/sportivi în ultimii 5 ani, pentru braconaj ori pentru prejudicierea prin orice mijloace a imaginii A.G.V.P.S. și/sau a asociațiilor afiliate; excluderea se hotărăște în interiorul termenului de 5 ani, la momentul luării la cunoștință a abaterii;

d) fac parte din grupe desființate, cu excepția celor nevinovați, care sunt repartizați la alte grupe din cadrul A.J.V.P.S. Bacău;

e) au fost găsiți în fondurile cinegetice cu arme de calibru 5,6 r., cu percuție pe ramă, sau cu alte arme și mijloace neomologate pentru practicarea vânătorii (arbalete, arcuri, sandilie, capcane neomologate, arme militare, dispozitive de vedere și ochire pe bază de multiplicare de lumină reziduală, infraroșu sau termoviziune etc.);

f) aduc daune materiale și/sau morale A.J.V.P.S. Bacău ori A.G.V.P.S. sau inițiază și desfășoară acțiuni contrare intereselor legitime ale acestora;

g) refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuții legale să constate contravenții și infracțiuni în domeniul cinegetic sau piscicol ori se sustrag, în fondul cinegetic sau de pescuit, controlului acestuia;

(5) Cotizațiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calității de membru.

(6) Pierderea calității de membru vânător din orice cauză se aduce la cunoștința organelor de poliție, în vederea retragerii și anulării dreptului de deținere, port și folosire a armelor de vânătoare;

(7) Carnetele membrilor care și-au pierdut calitatea se anulează prin înscrierea cuvântului „ANULAT” și pot fi restituite, la cerere, foștilor titulari, păstrându-se la asociație o copie xerox a carnetului anulat;

(8) Măsurile prevăzute la alin. (3) si (4) se hotărăsc de Consiliul asociației și se pot contesta la Adunarea generală a acesteia, în termen de 15 zile de la data luării la cunoștință, iar hotărârea Adunării generale poate fi contestată, în termen de 15 zile de la data luării la cunoștință, la instanța de judecată de la sediul asociației.

Art. 7. – (1) Membrii A.J.V.P.S. Bacău au următoarele drepturi:

a) să practice vânătoarea și/sau pescuitul recreativ/sportiv, în condițiile reglementărilor în vigoare, pe fondurile și/sau zonele repartizate grupei din care fac parte sau, ca invitați, pe fondurile cinegetice și zonele de pescuit recreativ/sportiv ale altor grupe și cluburi ale A.J.V.P.S. Bacău ori ale altor asociații afiliate la A.G.V.P.S., pe bază de reciprocitate, cu condiția achitării cotizațiilor statutare la termenele scadente, respectiv ale tarifelor de vânătoare stabilite de fiecare asociație în cauză;

b) să beneficieze de baza materială a asociației pentru desfășurarea activităților specifice, să aibă prioritate la acordarea autorizațiilor de vânătoare pe fondul cinegetic atribuit grupei din care fac parte și, în limita cotelor de recoltă rămase disponibile, pe fondurile cinegetice ale clubului sau asociației din care fac parte;

c) să beneficieze, în cazul vânătorilor, în contul cotizației anuale, de asigurare pentru accidente de vânătoare;

d) să consulte și să aprofundeze prevederile statutului A.J.V.P.S. Bacău;

e) să beneficieze, potrivit legii, tradiției și normelor stabilite de adunarea generală a A.J.V.P.S. Bacău, de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peștele prins;

f) să asiste și să-și exprime punctul de vedere, în situații deosebite în limita locurilor disponibile, cu acordul adunării generale, la adunările generale ale A.J.V.P.S. Bacău sau Clubului A.J.V.P.S. din care fac parte, fără drept de vot dacă nu au fost desemnați delegați ai grupei sau Clubului, după caz;

g) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale A.J.V.P.S. Bacău și ale A.G.V.P.S, dacă au calitatea de delegat și îndeplinesc condițiile din Statut;

h) să-și exprime punctul de vedere și să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității A.J.V.P.S. Bacău și a A.G.V.P.S.;

i) să participe la competițiile sportive și la alte activități de profil, organizate în țară și în străinătate;

j) să fie recompensați pentru merite deosebite.

k) membrii stagiari pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent:

– să efectueze stagiatura pe fondul cinegetic pe care au fost repartizați de conducerea AJVPS;

– să consulte bibliografia cinegetică și baza materială a asociației, pentru aprofundarea cunoștințelor necesare promovării examenului;

– să susțină, în termenul legal, examenul pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent, organizat în județul Bacău.

(2) Membrii A.J.V.P.S. Bacău pot beneficia de următoarele facilități:

a) reducerea cotizației anuale cu 50% pentru:

– bărbații peste 65 de ani și femeile peste 60 de ani;

– membrii plecați la studii sau la post, pe perioadă limitată, în străinătate, dacă nu practică vânătoarea sau pescuitul;

– persoanele cu dizabilități;

– personalul angajat în cadrul A.J.V.P.S. Bacău și al A.G.V.P.S;

– membrii pescari recreativi/sportivi care au și calitatea de membru vânător;

– elevii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, precum și studenții, masteranzii și doctoranzii de până la 25 de ani, înscriși la cursurile de zi;

– membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Bacău și ai A.G.V.P.S;

– membrii Consiliului și ai Comisiei de cenzori ale A.J.V.P.S. Bacău și ale A.G.V.P.S precum și cei ai Comitetelor Cluburilor, în cazul în care aceștia nu beneficiază de indemnizații de ședință, ș.a.;

b) reducerea cotizației anuale cu 75% pentru copiii până la vârsta de 14 ani și pentru membrii de peste 75 de ani;

c) reducerea cu 5 – 10% a cotizației anuale în cazul achitării integrale a acesteia până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs, conform hotărârii Consiliului asociației;

(3) Cazurile care nu se încadrează în prevederile alin. (2) pot fi soluționate, la cererea celor interesați, de Consiliul asociației.

(4) Membrii care beneficiază de reducerea cotizației pot beneficia și de scutirea de alte obligații statutare, condiționat de achitarea cotizațiilor în termen.

(5) De facilitățile prevăzute în prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. g), salariații A.J.V.P.S. Bacău, angajați ca paznici de vânătoare, nu pot fi aleși ca organizatori de grupă sau gospodari și nici în Comitetul cluburilor sau Consiliul asociației.

Art. 8. – Membrii A.J.V.P.S. Bacău au următoarele obligații:

a) să cunoască și să respecte prevederile legii, statutului și ale altor reglementări referitoare la vânătoare, la pescuitul recreativ/sportiv și la regimul armelor și munițiilor, în funcție de calitatea de membru;

b) să participe la realizarea obiectivelor A.J.V.P.S. Bacău, ale cluburilor și ale grupei din care fac parte, să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociației, să îndeplinească atribuțiile în cadrul organelor în care au fost aleși și, după caz, în comisiile în care activează;

c) să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 martie, 50% din cotizația anuală, iar diferența de 50%, până la data de 30 iunie; în cazul pescarilor recreativi/sportivi plata cotizației anuale se face integral până la data de 31 martie; neplata cotizației până la termenele scadente atrage reactualizarea acesteia conform hotărârii Consiliului asociației și suspendarea dreptului de a practica vânătoarea sau pescuitul recreativ/sportiv, precum și celelalte drepturi, până la achitarea acesteia;

d) membrii stagiari declarați promovați la examenul pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent, să achite cotizația de înscriere și cea de membru vânător, în termen de un an de la promovarea examenului;

e) să presteze, în cazul vânătorilor, minimum 3 zile de activitate pentru gospodărirea fondului repartizat grupei din care fac parte; neparticiparea la aceste acțiuni conduce la achitarea în bani a contravalorii acestora, la nivelul stabilit de Consiliul asociației;

f) să achite integral și la termenele scadente obligațiile statutare, indiferent de participarea la activitățile de vânătoare și/sau pescuit recreativ/sportiv;

g) să își perfecționeze cunoștințele teoretice și practice în domeniul cinegetic și/sau al pescuitului recreativ/sportiv;

h) să nu comercializeze vânatul și peștele dobândit prin practicarea vânătorii și pescuitului recreativ/sportiv;

i) să respecte și să promoveze principiile eticii la vânătoare și/sau la pescuit și să practice vânătoarea și pescuitul recreativ/sportiv cu echipament corespunzător;

j) să nu inițieze și să nu desfășoare activități contrare intereselor legitime ale A.J.V.P.S. Bacău și ale A.G.V.P.S.;

k) să comunice A.J.V.P.S. Bacău noul domiciliu, respectiv datele de contact, în termen de 10 zile de la schimbarea acestora; nerespectarea acestei obligații scutește asociația de alte demersuri privind eventuala convocare;

l) să semnaleze organizației din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunoștință, deficiențele constatate și eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat și la pește, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc.

Art. 9. – Membrii A.J.V.P.S. Bacău care s-au remarcat printr-o activitate deosebită în domeniul cinegetic și/sau al pescuitului recreativ/sportiv pot beneficia de următoarele recompense:

a) diplome, plachete și cupe;

b) premii în bani și în obiecte;

c) reducerea procentuală a cotizației anuale;

d) autorizații gratuite de vânătoare și/sau de pescuit recreativ/sportiv.

Art. 10. – Titlul de ,,Membru de onoare al A.J.V.P.S. Bacău” și ,,Diploma de merit” se poate acorda de către Adunarea generală, ca recompensă, unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de excepție în domeniul cinegetic și/sau al pescuitului recreativ/sportiv.

Art. 11. – (1) Membrilor A.J.V.P.S. Bacău care încalcă prevederile actelor normative în domeniul cinegetic sau al pescuitului recreativ/sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare și de etică ori care aduc daune materiale sau morale asociației din care fac parte ori A.G.V.P.S. li se aplică una dintre următoarele sancțiuni disciplinare:

a) avertisment scris;

b) suspendarea dreptului de exercitare a vânătorii sau pescuitului recreativ/sportiv pe timp limitat, de până la un an sau, după caz, până la finalizarea cercetărilor penale. În caz de înștiințare oficială din partea organelor de cercetare penală, sancțiunea de suspendare a calității de membru se aplică după primirea înștiințării;

c) excluderea din asociație.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin.(1) se hotărăsc de Consiliul asociației, în termen de un an de la săvârșirea faptei sau în interiorul termenului de prescripție pentru infracțiuni și pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Adunarea generală, ale cărei hotărâri pot fi atacate, în același termen de 15 zile de la comunicare, la instanța de judecată competentă de la sediul asociației.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), sancțiunea excluderii din asociație hotărâtă de consiliu rămâne definitivă în cazul infracțiunilor de braconaj confirmate de organele de urmărire penală sau instanțele de judecată.

(4) Sancțiunile se aplică de la data rămânerii lor definitive și se înscriu într-un registru special de evidență a sancțiunilor și în carnetul de membru.

(5) În cazul excluderilor contestate, dreptul de a vâna sau de a pescui se suspendă până la soluționarea contestației, cel în cauză având obligația să depună carnetul de membru odată cu contestația.

(6) Pe perioada suspendării, carnetul de membru vânător sau pescar recreativ/sportiv se depune și se păstrează la asociație; în situația refuzului de a depune carnetul de membru, cel în cauză este exclus fără îndeplinirea altor formalități.

(7) Sancțiunile se aplică independent de răspunderea penală, administrativă, civilă sau contravențională și nu îl exonerează, în cazul suspendării, pe cel în cauză de plata cotizației și de îndeplinirea altor obligații față de organizație.

(8) Înainte de adoptarea măsurii de sancționare, cei în cauză vor fi audiați în legătură cu fapta săvârșită, exceptându-i pe cei cercetați penal, care pe perioada cercetării vor fi suspendați, urmând ca eventuala măsură a excluderii să se adopte în funcție de soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei penale.

(9) Dacă în urma convocării confirmate sau a luării la cunoștință, cei în cauză nu se prezinte pentru a da relații privind faptele lor, sancțiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalități.

.

CAPITOLUL III – Structura organizatorică a A.J.V.P.S. Bacău

 .

Art. 12. – A.J.V.P.S. Bacău are în structura sa:

a) cluburi fără personalitate juridică ale vânătorilor și/sau pescarilor recreativi/sportivi, constituite ca structuri teritoriale ale acesteia;

b) grupe ale vânătorilor, organizate la nivelul fiecărui fond cinegetic, și grupe ale pescarilor recreativi/sportivi, organizate conform hotărârii Consiliului organizației.

Art. 13. – Organele A.J.V.P.S. Bacău sunt:

a) Adunarea generală;

b) Consiliul asociației, cu atribuții de consiliu director;

c) Comisia de cenzori sau, după caz cenzorul asociației.

Art. 14. (1) Adunarea generală a A.J.V.P.S. Bacău este organul suprem de conducere, constituit din peste 100 de delegați (membrii Consiliului A.J.V.P.S., membrii Comitetelor Cluburilor și reprezentanții Cluburilor mandatați în acest sens de Adunările generale de alegeri, potrivit normelor de reprezentare).

(2) Adunarea generală se convoacă obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară, până cel mai târziu la 15 mai, și ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară, de către Consiliul organizației, președintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor organizației, adresată Consiliului asociației sau, dacă acesta refuză convocarea, instanței judecătorești competente; odată la 5 ani, adunarea generală a A.J.V.P.S. Bacău organizează alegerea organelor proprii, premergătoare Congresului A.G.V.P.S.

(3) Adunarea generală se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită, prin convocatoare scrise sau anunț într-un ziar local, care cuprinde ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării.

(4) În Adunările generale extraordinare se vor dezbate și aproba numai problemele înscrise sau în directă legătură cu cele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 15. – Adunarea generală are următoarele atribuții:

a) aprobă sau modifică, după caz, statutul organizației în concordanță cu statutul-cadru, regulamentul comisiei de cenzori și hotărăște cu privire la schimbarea sediului;

b) dezbate si aprobă raportul de activitate al Consiliului, realizarea programului de activitate și a bugetului asociației pe anul precedent, ratifică situațiile financiare prevăzute de legea contabilității (bilanț contabil, cont de execuție bugetară, raportul administratorului și anexele), potrivit raportului Comisiei de cenzori sau cenzorului și se pronunță asupra gestiunii organizației;

c) dezbate si aprobă strategia organizației, programul prioritar de activitate ale acesteia, bugetul de venituri si cheltuieli, nivelul cotizațiilor statutare, adoptate de Consiliul asociației, precum și nivelul indemnizațiilor membrilor Consiliului, membrilor Comisiei de cenzori ale asociației, membrilor Comitetelor cluburilor, propuse de Consiliul asociației, pentru anul curent;

d) stabilește, în funcție de numărul de membri, componența organelor de conducere și alege pentru o perioadă de 5 ani sau revocă anticipat, la cerere sau pentru inactivitate ori activitate contrară intereselor generale, președintele, vicepreședinții, ceilalți membri ai Consiliului și ai Comisiei de cenzori, precum și membrii supleanți ai acestora;

e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegații la Congresul A.G.V.P.S. și desemnează dintre aceștia candidații pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S.; în situații de excepție, adunarea generală poate prelungi mandatul membrilor Consiliului și delegaților la Congres, cu până la un an;

f) decide asupra contestațiilor formulate de membrii organizației împotriva sancțiunilor disciplinare;

g) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile Consiliului organizației, luate în condițiile art. 18 lit. o) în numele Adunării generale;

h) hotărăște cu privire la dizolvarea sau divizarea asociației și destinația patrimoniului, la afilierea sau dezafilierea din cadrul A.G.V.P.S., la înființarea sau desființarea cluburilor, precum și la o eventuală cesiune de contracte de gestionare a fondurilor cinegetice, cu votul a cel puțin două treimi din numărul delegaților care compun Adunarea generală a asociației,       

i) aprobă propunerile de înființare a unor unități economice sau de desfășurare a unor activități economice cu caracter accesoriu în vederea asigurării fondurilor financiare necesare realizării scopului organizației;

j) hotărăște fuziunea cu alte asociații, cu votul a cel puțin două treimi din numărul delegaților care compun Adunarea generală:

k) propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titlului de „Membru de onoare al A.G.V.P.S.” pentru membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Bacău, care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens;

l) acordă titlul de Membru de onoare al A.J.V.P.S. Bacău și Diploma de merit a A.J.V.P.S. Bacău.

m) ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea organizației, în limitele prevederilor legale și ale celor statutare.

Art. 16. – (1) Consiliul conduce activitatea organizației în intervalul dintre două adunări generale.

(2) Consiliul organizației este compus din 5-15 membri, cu o vechime de minimum 10 ani succesivi în A.J.V.P.S. Bacău. Din consiliu fac parte de drept președintele, vicepreședinții și directorul asociației, precum și președinții cluburilor.

Art. 17. – (1) Consiliul organizației se întrunește o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, directorului sau a majorității membrilor acestuia.

(2) În mod excepțional și numai convingător motivat, președintele sau directorul poate solicita votul prin corespondență.

(3) Membrii Consiliului se convoacă cu minimum 5 zile înainte de data reuniunii, ocazie cu care li se comunică ordinea de zi.

(4) Hotărârile Consiliului se redactează de directorul asociației, se însușesc prin semnătură de președintele de ședință și se comunică Comitetelor Cluburilor.

Art. 18. – Consiliul organizației are următoarele atribuții:

a) convoacă Adunarea generală a organizației și urmărește îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale ale acesteia;

b) analizează raportul de activitate și aprobă situațiile financiare prevăzute de legea contabilității, ia act de constatările cenzorilor și stabilește măsurile ce se impun;

c) analizează si adoptă proiectul programului anual de activitate și proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul ce urmează;

d) stabilește nivelul cotizațiilor și contribuțiilor anuale, creșterile sau reducerile de cotizații în funcție de data achitării acestora, precum și alte reduceri și reeșalonări de cotizații în situații convingător motivate și propune spre aprobare, nivelul indemnizațiilor pentru membrii Consiliului, Comisiei de cenzori ale asociației și membrii Comitetelor cluburilor;

e) hotărăște angajarea directorului asociației, când postul a devenit vacant, precum și desfacerea contractului individual de muncă al acestuia, cu avizul Consiliului A.G.V.P.S., potrivit criteriilor adoptate în acest sens, stabilește nivelul salarizării directorului și premierea ori sancționarea lui, preia o parte sau limitează, în situații motivate, atribuțiile directorului;

f) analizează activitatea directorului și a personalului asociației, în funcție de realizarea atribuțiilor de serviciu;

g) coordonează activitatea cluburilor și grupelor, hotărăște cu privire la înființarea și dizolvarea grupelor, la repartizarea pe fonduri cinegetice și fonduri de pescuit recreativ/sportiv a grupelor, validează  sau invalidează, motivat, componența Comitetelor Cluburilor, face propuneri pentru înființarea sau desființarea Cluburilor;

h) propune înființarea unor unități economice cu caracter accesoriu, în vederea realizării scopului asociației;

i) se preocupă de instruirea membrilor și hotărăște cu privire la premierea și sancționarea acestora;

j) aprobă organigrama, statul de funcții, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare și funcționare, regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă și regulamentele de organizare și funcționare ale comisiilor de sprijin;

k) aprobă programul activităților competiționale și stabilește corpul propriu de arbitri;

l) hotărăște cu privire la eventuale schimburi de experiență cu organizații similare din țară și, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S., cu cele din străinătate;

m) aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe și, respectiv, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul comisiei de cenzori;

n) acordă, medalii, diplome și alte recompense în bani și/sau obiecte;

o) propune Adunării generale acordarea titlului de Membru de onoare al A.J.V.P.S. Bacău și a Diplomei de merit a A.J.V.P.S. Bacău;

p) în mod excepțional și numai convingător motivat, poate lua hotărâri ce țin de competența Adunării generale, pe care le supune ratificării acesteia la prima reuniune;

q) îndeplinește orice alte atribuții potrivit legii și prezentului statut.

r) rectifică, în caz de nevoie, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul curent.

s) angajează în numele asociației și în condițiile legii, când are suspiciuni rezonabile de fraudă, audit financiar extern, urmând să prezinte raportul auditorului la prima Adunare generală a organizației.

 

Art. 19. – (1) Pe lângă consiliul organizației pot funcționa, Comisii cu caracter consultativ și de sprijin, printre care:

a) comisia de pregătire a candidaților pentru dobândirea calității de membru al asociației, precum și de perfecționare a cunoștințelor membrilor;

b) comisia de vânătoare și tir vânătoresc;

c) comisia de chinologie vânătorească;

d) comisia de pescuit recreativ/sportiv și competiții;

e) comisia juridică;

f) comisia economică;

g) comisia pentru promovarea imaginii organizației.

(2) Comisiile vor fi organizate și conduse de un președinte de comisie, nominalizat de Consiliul asociației.

Art. 20. – (1) Președintele asociației poate fi ales dintre membrii delegați în Adunarea generală a asociației, desemnați drept candidați pentru Consiliul asociației de către Adunările generale ale Cluburilor A.J.V.P.S. Bacău, dacă are o vechime mai mare de 10 ani succesivi în A.J.V.P.S. Bacău și are următoarele atribuții:

a) conduce adunările generale și consiliile A.J.V.P.S. Bacău;

b) reprezintă organizația în relațiile cu organismele statului, cu membrii acesteia și cu alte persoane juridice similare din țară;

c) încheie, modifică și desface contractul de muncă al directorului, la propunerea Consiliului asociației și cu avizul Consiliului A.G.V.P.S.;

d) dă delegare de competență vicepreședinților și directorului, pentru reprezentare, atunci când consideră oportună această delegare;

e) conlucrează cu directorul, după caz, în soluționarea problemelor membrilor grupelor și cluburilor, precum și în rezolvarea problemelor de interes general;

f) acordă audiențe, la cererea membrilor și angajaților asociației, urmărind soluționarea acestora în acord cu legea și statutul asociației;

g) apreciază activitatea directorului în funcție de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și o prezintă periodic Consiliului, în scopul premierii sau sancționării acestuia, după caz;

(2) Președintele asociației nu poate îndeplini atribuțiile directorului asociației decât atunci când postul devine vacant, pe perioadă limitată de până la 3 luni, cu retribuția corespunzătoare postului, conform hotărârii Consiliului.

Art. 21. – Directorul asociației are următoarele competențe:

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale și ale Consiliului;

b) administrează patrimoniul asociației și angajează prin semnătura sa operațiunile patrimoniale, cu aprobarea sau avizul prealabil al Consiliului asociației, când se hotărăște astfel;

c) încheie, cu acordul Consiliului asociației, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice și de pescuit recreativ/sportiv ori acte adiționale la acestea și răspunde de respectarea prevederilor contractuale;

d) răspunde de întocmirea lucrărilor tehnice și dă răspunsuri oficiale la adresele transmise de instituțiile statului și alte entități din țară și străinătate;

e) răspunde de întocmirea situațiilor financiare prevăzute de legea contabilității, elaborează proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, iar după aprobare răspunde de realizarea acestora;

f) reprezintă organizația în adunările generale ale agenților economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acționar, precum și în relațiile cu instituțiile publice;

g) întocmește organigrama, statul de funcții, grila de salarizare, regulamentul de organizare și de funcționare și regulamentul de ordine interioară;

h) angajează personalul retribuit al organizației, încheie, modifică și desface contractele individuale de muncă, acordă premii și sancționează acest personal;

i) organizează, împreună cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit recreativ/sportiv, de tir vânătoresc și de chinologie vânătorească;

j) organizează pregătirea candidaților pentru dobândirea calității de membru,  răspunde de întocmirea dosarului de candidat și de eliberarea carnetelor de membru și a permiselor de vânătoare; semnează personal carnetele de membru la eliberarea acestora, precum și la înscrierea sau la aplicarea de sancțiuni;

k) răspunde de eliberarea autorizațiilor de vânătoare și de recuperarea acestora;

l) răspunde de ținerea evidențelor tehnico-operative;

m) organizează activitatea de pază a fondurilor cinegetice și de pescuit, precum și de combatere a braconajului cinegetic și piscicol;

n) comunică semestrial la A.G.V.P.S. excluderile rămase definitive și irevocabile pentru braconaj;

o) dă delegare de competență personalului din subordine;

p) ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activității, cu respectarea prevederilor legale, statutare și a hotărârilor organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Bacău și ale A.G.V.P.S.

q) răspunde de transmiterea la A.G.V.P.S. a balanței analitice la 31 decembrie, până la 31 ianuarie anul următor, și a situației membrilor vânători și/sau pescari ai asociației, pe categorii de cotizații statutare achitate pe anul precedent.

r) depune în vederea înregistrării, în termen de 30 de zile de la adoptare, la Grefa Judecătoriei Bacău, modificările și completările ce se aduc actelor constitutive și statutului asociației;

 

Art. 22. – (1) Activitatea economico-financiară a A.J.V.P.S. Bacău se verifică de 1-3 cenzori aleși de Adunarea generală a acesteia.

(2) Cenzorul, în cazul asociațiilor cu mai puțin de 100 de membri, sau cel puțin un membru al Comisiei de cenzori, în cazul celorlalte asociații, trebuie să fie expert contabil.

(3) Funcția de membru în Comisia de cenzori este incompatibilă cu orice altă funcție în cadrul Consiliului, precum și cu funcțiile salarizate în cadrul A.J.V.P.S. Bacău.

(4) Cenzorul sau membrii Comisiei de cenzori sunt remunerați cu o indemnizație fixă, aprobată anual de Adunarea generală, pentru activitatea desfășurată și răspunderea pe care și-o asumă, în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei.

Art. 23. (1) Membrii comisiei de cenzori verifică, pe baza evidențelor contabile, întreaga activitate economico-financiară a A.J.V.P.S. Bacău și răspund, în fața Adunării generale, de legalitatea, veridicitatea și corectitudinea documentelor verificate și legalitatea desfășurării activității financiar – contabile a asociației.

(2) Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunării generale a A.J.V.P.S. Bacău și ca informări Consiliului, președintelui și directorului asociației.

Art. 24. Atribuțiile și răspunderile cenzorilor sunt prevăzute în actele normative în vigoare și în Regulamentul propriu de organizare și funcționare, aprobat de Adunarea generală a asociației.

Art. 25. – A.J.V.P.S. Bacău are în structura sa următoarele cluburi ale vânătorilor și pescarilor recreativi/sportivi:

–  Clubul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 4;

–  Clubul Comănești, cu sediul în orașul Comănești, str. Al. Parcului E/6/4;

–  Clubul Onești, cu sediul în municipiul Onești, str. Republicii 38/B/23;

– Clubul Podu Turcului, cu sediul în com. Glăvănești, sat. Frumușelu, str. Principală nr. 196.

Art. 26. – Organele de conducere ale cluburilor din cadrul A.J.V.P.S. Bacău sunt:

a) Adunarea generală;

b) Comitetul clubului.

Art. 27. (1)  Adunarea generală a clubului este organul de conducere constituit din membrii Comitetului clubului și din ceilalți delegați desemnați de adunările generale ale grupelor; aceasta se întrunește anual în ședință ordinară și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare, la convocarea Comitetului sau, a președintelui clubului, a președintelui, a directorului sau a Consiliului A.J.V.P.S. Bacău ori la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Clubului adresată Comitetului clubului sau, dacă acesta refuză convocarea, Consiliului A.J.V.P.S. Bacău.

(2) Convocarea se face prin convocator scris, cu ordinea de zi anexată,  cu cel puțin 5 zile calendaristice  înainte de data reuniunii.

Art. 28. – Atribuțiile adunării generale a clubului sunt:

a) dezbate și aprobă raportul anual de activitate al comitetului clubului;

b) analizează și aprobă programele anuale proprii de activitate;

c) propune, dezbate și avizează bugetul anual al clubului;

d) alege pentru o perioadă de 5 ani președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai comitetului, precum și membrii supleanți ai acestuia;

e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegații la Adunarea generală a asociației și desemnează candidații pentru Consiliul organizației și pentru Comisia de cenzori.

f) apreciază activitatea secretarului retribuit al clubului și a paznicilor de vânătoare și transmite directorului sau consiliului asociației, după caz, eventuale propuneri de premiere sau sancționare a acestora;

Art. 29. – (1) În intervalul dintre adunările generale, activitatea clubului este condusă de comitetul clubului, care se compune din 3-9 membri aleși dintre candidații desemnați de adunările generale ale grupelor, cu o vechime mai mare de 5 ani succesivi în A.J.V.P.S. Bacău; dintre aceștia se aleg un președinte și 1-2 vicepreședinți, după caz; secretarul clubului este membru de drept al Comitetului Clubului.

(2) Ședințele se țin o dată la șase luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau secretarului clubului, precum și a Consiliului, președintelui ori directorului asociației.

Art. 30. – Comitetul clubului are următoarele atribuții:

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale și ale organelor asociației;

b) elaborează proiectele programelor de activitate și bugetului de venituri și cheltuieli ale clubului;

c) coordonează activitatea grupelor de vânători și a celor de pescari recreativi/sportivi;

d) organizează concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc și de chinologie vânătorească, faza pe club;

e) urmărește însușirea de către candidații la dobândirea calității de vânător a cunoștințelor minime necesare;

f) propune acordarea de premii în bani, autorizații și obiecte sau, după caz, sancționarea membrilor și angajaților clubului;

g) propune repartizarea fondurilor cinegetice pe grupe de vânători, hotărăște cu privire la repartizarea vânătorilor în grupe, ținând seama în măsura posibilului, de opțiunea acestora;

h) validează sau invalidează, motivat, organele de conducere ale grupelor.

Art. 31. – (1) În intervalul dintre ședințele comitetului, conducerea clubului este asigurată de președinte și de secretar, în limita competențelor pe care le au prin regulamentul de organizare și funcționare al asociației;

(2) Președintele clubului poate da delegare de competență vicepreședinților și secretarului, pentru reprezentare, atunci când consideră oportună această delegare.

(3)  Președintele clubului are atribuții de reprezentare, iar secretarul atribuții executive la nivelul clubului, conlucrând împreună pentru ducerea la îndeplinire a programului propriu de activitate și a hotărârilor Adunărilor generale și Consiliului A.J.V.P.S. Bacău, precum și ale Adunărilor generale și Comitetului Clubului;

(4) Președintele nu poate îndeplini atribuțiile secretarului clubului.

(5) Președintele clubului apreciază activitatea secretarului, precum și a paznicilor de vânătoare din subordinea acestuia, pe care le prezintă periodic în comitet, pentru propuneri de premiere sau sancționare a acestora, de către directorul asociației, în funcție de modul în care și-au desfășurat activitatea și rezultatele obținute.

Art. 32. – (1) În cadrul cluburilor sunt constituite grupe de vânători și/sau pescari recreativi/sportivi.

(2) Grupa de vânători se organizează la nivelul fiecărui fond cinegetic preluat în gestionare, dintr-un număr de minim 10 vânători și cel maxim calculat corespunzător suprafețelor minime stabilite prin lege pentru fiecare vânător.

(3) Grupa de pescari recreativi/sportivi se organizează pe zone de pescuit, pe grupe de zone de pescuit sau la nivel de organizație.

(4) Grupele de vânători și de pescari recreativi/sportivi sunt nominalizate pe cluburi.

(5) Membrii grupelor de vânători și/sau de pescari recreativi/sportivi sunt nominalizați pe liste afișate la sediile cluburilor.

Art. 33. – Organul de conducere al grupei este Adunarea generală a membrilor săi, care se convoacă, cu cel puțin 5 zile mai înainte de data desfășurării ei, de organizatorul acesteia, de președintele sau secretarul clubului, de președintele sau directorul asociației, după caz, precum și la cererea majorității membrilor, anual sau ori de câte ori este necesar.

Art. 34. – Adunarea generală a grupei are următoarele atribuții:

a) analizează și adoptă programul de activitate al grupei iar, după adoptare, se preocupă de realizarea acestuia;

b) alege organizatorul și gospodarul grupei pentru o perioadă de 5 ani, recomandabil dintre membrii cu vechime și prestanță în grupă, buni cunoscători ai zonelor de vânătoare sau pescuit recreativ repartizate grupei;

c) alege delegații la Adunarea generală a clubului și desemnează dintre aceștia candidatul pentru Comitetul clubului; candidatul trebuie să aibă o vechime mai mare de 5 ani succesivi în A.J.V.P.S. Bacău;

d) propune recompense și sancțiuni pentru membrii săi și paznicul de vânătoare și pescuit;

e) urmărește efectuarea stagiaturii de către candidații ce urmează să susțină examenul pentru permis de vânătoare;

Art. 35. – (1) Între Adunările generale ale grupei, conducerea acesteia se asigură de organizator și/sau gospodar, după caz, aceștia împreună cu paznicul de vânătoare și pescuit răspund de gospodărirea, în conformitate cu prevederile legale și contractuale, a fondului cinegetic și/sau zonelor de pescuit recreativ atribuite grupei, de ducerea la îndeplinire a hotărârilor privind activitatea grupei, de organizarea vânătorii și pescuitului recreativ cu membrii grupei, de promovarea și educarea membrilor săi, de convocarea în timp util a membrilor grupei la toate activitățile acesteia, de practicarea corectă a vânătorii și pescuitului recreativ, de repartizarea vânatului recoltat conform hotărârilor luate în acest sens, de combaterea braconajului etc.

(2) Organizatorul și gospodarul grupei, împreună cu paznicul de vânătoare și pescuit, rămân răspunzători de realizarea obligațiilor grupei și de desfășurarea activității acesteia în conformitate cu Statutul A.J.V.P.S. Bacău, hotărârile adoptate de Adunările generale, Consiliul asociației și Comitetul clubului, după caz.

(3) Nerealizarea din culpă sau neglijență personală a obligațiilor contractuale pe fondul cinegetic repartizat grupei de vânători, atrage sancționarea disciplinar-statutară a conducerii și membrilor acesteia, până la decăderea din funcție a organizatorului, gospodarului și sancționarea paznicului de vânătoare conform Codului Muncii, până la desfacerea Contractului individual de muncă sau la dizolvarea grupei, după caz.

.

CAPITOLUL IV – Patrimoniul A.J.V.P.S. Bacău

 .

Art. 36. – (1) A.J.V.P.S. are patrimoniu propriu privat, format din:

– bunuri imobile;

– bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;

– obiecte de inventar și mijloace circulante;

– orice drepturi și obligații conform legii.

(2) Patrimoniul A.J.V.P.S. Bacău este element de bază al personalității juridice a A.J.V.P.S. Bacău, iar bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.

Art. 37. – Bunurile și mijloacele bănești ale A.J.V.P.S. Bacău se realizează din:

a) cotizații și contribuții statutare, stabilite anual de asociație;

b) venituri obținute din activități economice desfășurate cu caracter accesoriu;

c) donații, subvenții, sponsorizări etc.;

d) orice alte surse, în condițiile legii.

Art. 38. – Cotizațiile se stabilesc anual de către Consiliul asociației și se ratifică ulterior de Adunarea generală a acesteia; copiii până la vârsta de 14 ani sunt scutiți de cotizația de înscriere, iar tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, elevii și studenții de la cursurile de zi și persoanele de peste 75 de ani achită  50% din aceasta; cotizația de înscriere ca membru vânător include și cotizația de înscriere ca membru pescar recreativ/sportiv; pentru a deveni membri vânători, pescari recreativi/sportivi completează diferența de cotizație de înscriere, până la nivelul stabilit pentru anul respectiv.

 

Art. 39. – Cota anuală de participare a A.J.V.P.S. Bacău  la bugetul de venituri și cheltuieli al A.G.V.P.S. este stabilită de Congresul A.G.V.P.S. și se achită în condițiile Statutului acesteia.

Art. 40. – Bunurile A.J.V.P.S. Bacău  pot fi înstrăinate sau casate, după caz, în condițiile art. 18 lit. m).

Art. 41. – Oricare ar fi cauza pierderii calității de membru al A.J.V.P.S. Bacău,  foștii membri vânători sau pescari recreativi/sportivi nu au dreptul să pretindă restituirea nici unei părți din patrimoniul asociației.

.

CAPITOLUL V – Dispoziții finale

 .

Art. 42. – (1) Adunările generale, consiliile și comitetele sunt statutar întrunite în prezența majorității persoanelor delegate, cu excepția adunărilor generale ale grupelor care sunt statutar întrunite în prezența majorității membrilor acestora; dacă la prima convocare a adunărilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va ține în prezența delegaților/membrilor interesați, după un interval de cel puțin 7 zile  și cel mult 30 de zile de la prima reuniune nestatutară, chiar dacă nu este întrunită majoritatea; în acest din urmă caz, numărul delegaților în organele de reprezentare superioare se va stabili în funcție de dublul numărului de participanți la aceste reuniuni, numai dintre membrii prezenți sau din cei absenți motivat, care și-au trimis punctul de vedere în scris.

(2) Hotărârile se iau cu votul deschis al majorității celor prezenți la reuniuni, exceptând cazurile stabilite altfel în prezentul statut; hotărârile Adunării generale a asociației se redactează distinct, pe baza proceselor verbale întocmite, de către director, se certifică prin semnătură de președintele de ședință și se afișează la sediul și pe site-ul asociației, respectiv al clubului. În situații deosebite, se admite votul prin corespondență.

(3)  Hotărârile contrare prevederilor legii și statutului asociației sunt nule absolut.

(4) La ședințele organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Bacău pot asista, în limita locurilor libere, secretarii de cluburi care nu fac parte din aceste organe, precum și orice alt membru interesat, cu aprobarea acestor organe.

(5) Dreptul de vot al delegaților în adunările generale, în consilii și comitete este condiționat de achitarea cotizației anuale, potrivit prevederilor prezentului statut.

(6) Mandatul de delegat în Adunarea generală este personal, dar se poate exercita și prin intermediul altui delegat în Adunarea generală, împuternicit în acest sens, pentru o singură reuniune, prin act autentificat de notar, președintele asociației sau președintele clubului, după caz.

Art. 43. – (1) Toate funcțiile eligibile de la nivel de grupă până la nivelul A.J.V.P.S. Bacău vor fi ocupate de membrii care îndeplinesc condițiile statutare și care, în ultimii trei ani, nu au fost sancționați de asociație.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 42 alin. (2), alegerile pentru președinte, vicepreședinți și membrii consiliului asociației și comitetelor cluburilor se vor desfășura cu vot secret în cazul existenței mai multor candidaturi pe aceeași funcție, declarându-se aleși, în ordine, candidații cu numărul cel mai mare de voturi.

Art. 44. – (1) Locurile devenite vacante în organele de conducere, altele decât cele de drept, se completează dintre membrii supleanți aleși de adunările generale cu respectarea principiului reprezentativității, prin hotărâri ale organelor de conducere în cauză, supuse ratificării în prima adunare generală;

(2) În cazurile în care funcția de președinte devine vacantă din orice motive, atribuțiile președintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepreședinți, desemnat în mod operativ de Consiliul asociației, sau comitetul clubului, până la prima Adunare generală.

(3) Locurile de drept devenite vacante în Consiliu și comitete se completează, la prima adunare generală, prin alegere pe funcție, în condițiile art. 42 alin (2) sau art. 43 alin (2), după caz.

Art. 45. – (1) Membrii Consiliului asociației sau ai comitetelor cluburilor, precum și delegații aleși ai adunărilor generale care lipsesc nemotivat de la mai mult de două reuniuni succesive sau de la mai mult de 3 în decursul unui an calendaristic se consideră demisionați și vor fi înlocuiți, potrivit prevederilor art. 44.

(2) Pierderea calității de membru al A.J.V.P.S. Bacău atrage și înlocuirea necondiționată din funcție.

(3) Președintele, vicepreședinții, directorul și ceilalți membri ai  Consiliului asociației, precum și președintele, secretarul și ceilalți membri ai comitetului clubului decad din funcții, potrivit vinovăției fiecăruia, în cazul în care nu duc la îndeplinire, fără o justificare plauzibilă, hotărârile adunărilor generale sau, după caz, ale consiliului asociației sau ale comitetului clubului.

Art. 46. – Delegatul/membrul component al organului de conducere al asociației sau clubului care într-o anumită problemă supusă hotărârii acestor organe este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, nu vor putea lua parte nici la deliberări și nici la vot; delegatul/membrul care încalcă aceste dispoziții este răspunzător de daunele cauzate asociației sau clubului, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 47. – A.J.V.P.S. Bacău își pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:

a) prin hotărâre a Adunării generale;

b) când scopul organizației nu mai poate fi realizat;

c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) din cauză de insolvabilitate;

e) când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;

f) când scopul ori acțiunea organizației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

g) când scopul se urmărește prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;

h) când hotărârile adunărilor generale sunt luate cu încălcarea propriului statut sau a legii.

Art. 48. – (1) Oricare ar fi cauza dizolvării A.J.V.P.S. Bacău, lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii și statutului asociației;

(2)  Transmiterea bunurilor rămase în urma lichidării se face către persoanele juridice prevăzute de lege, în condițiile art. 15 lit. h) și j) din statut.

Art. 49. – Consiliul A.J.V.P.S. Bacău va proceda și va hotărî în timp util adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând instanței de judecată înscrierea mențiunilor necesare; hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima adunare generală a A.J.V.P.S. Bacău.

Art. 50. – Prezentul statut a fost adoptat de către Adunarea generală a A.J.V.P.S. Bacău, astăzi 27.03.2022, și intră în vigoare, după înscrierea modificărilor în Registrul special aflat la Grefa Judecătoriei Bacău, înlocuind vechiul statut.

          P R E Ş E D I N T E,                               D I R E C T O R,

          ing. Gh. Vrînceanu                         ing. Florin-Alexandru Arhip