Statut

 

S T A T U T U L

ASOCIAŢIEI JUDEŢENE A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI BACĂU

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

 

Art. 1.(1) Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Bacău, denumită în continuare A.J.V.P.S. Bacău, este persoană juridică neguvernamentală de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.

(2) A.J.V.P.S. Bacău este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi înscrişi în evidenţele sale, care aderă la prezentul statut şi se obligă să îl respecte.

(3) A.J.V.P.S. Bacău are sediul în municipiul Bacău, str. M. Viteazu nr. 4.

(4) A.J.V.P.S. Bacău are denumire, sediu, siglă şi drapel proprii.

(5) A.J.V.P.S. Bacău este înscrisă în Registrul naţional sub nr. 34/A/2001 şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Bacău sub nr. 4/A/23.01.2001.

(6) A.J.V.P.S. Bacău este succesoare de drept a A.J.V.P.S. Bacău înfiinţată ca persoană juridică în anul 1968.

Art. 2.(1) A.J.V.P.S. Bacău este afiliată la A.G.V.P.S., potrivit legii şi statutului acesteia, pe care se obligă să le respecte.

(2) A.J.V.P.S. Bacău îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.

(3) Durata funcţionării A.J.V.P.S. Bacău este nedeterminată.

Art. 3. – Scopul A.J.V.P.S. Bacău îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare şi/sau pescuit recreativsportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii săi.

Art. 4. – A.J.V.P.S. Bacău are următoarele obiective şi atribuţii:

a) desfăşoară activităţi de conservare a biodiversităţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;

b) reprezintă și apără drepturile și interesele membrilor asociaţi şi ale personalului angajat al asociaţiei;

c) încheie, cu autorităţile administrative, contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice şi/sau de exploatare durabilă, prin pescuit recreativ-sportiv, a resursei acvatice vii din apele domeniului public;

d) dezvoltă şi exploatează eficient baza materială proprie, destinată practicării vânătorii, pescuitului recreativ-sportiv, tirului vânătoresc, chinologiei de vânătoare şi altor activităţi specifice;

e) pregăteşte candidaţii pentru dobândirea calităţii de membru şi instruieşte membrii şi personalul angajat în domeniile cinegetic şi, respectiv, halieutic de activitate;

f) desfăşoară activități de învățământ în domeniul sportiv și recreațional – cod CAEN 8551 (instruire în domeniul armelor și munițiilor, vânătoare sportivă sau de agrement, tir vânătoresc și de agrement), alte forme de învățământ n.c.a. (cod CAEN 8559);

g) gestionează şi eliberează, în condiţiile legii şi ale statutului, permisele de vânătoare, permisele de pescuit recreativ-sportiv, carnetele de membru şi autorizaţiile de vânătoare;

h) organizează şi dezvoltă activităţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;

i) stimulează creşterea, dresarea şi folosirea câinilor de vânătoare;

j) organizează activităţi de vânătoare şi de pescuit sportiv cu membrii altor asociaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, cu alte categorii de vânători şi/sau pescari sportivi din ţară şi străinătate, în scopul realizării de mijloace financiare necesare gestionării durabile a vânatului şi a peştelui din fondurile preluate în gestionare;

k) înfiinţează, în condiţiile legii, unităţi economice, în vederea realizării scopului său;

l) desfășoară, cu caracteraccesoriu,activități economice și activități agricole cuprinse în următoarele coduri CAEN: 0111, 0119, 0149, 0170, 0312, 0322, 4619, 4624, 4722, 4723, 4761, 4764, 4778, 5210, 5248, 5510, 5590, 6820, 9319, 9329, 9499.

m) organizează, desfăşoară şi stimulează activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului şi a exportului ilegal de trofee de vânătoare;

n) organizează conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv la nivel local şi participă la asemenea evenimente în ţară şi în străinătate;

o) promovează şi apără imaginea sa şi a A.G.V.P.S.;

p) alte obiective şi atribuţii ce decurg din lege şi din reglementările în domeniu.

CAPITOLUL II – Membrii A.J.V.P.S. Bacău

Calitate, drepturi şi obligaţii, recompense şi sancţiuni

Art. 5.(1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Bacău se poate obţine prin examen sau înscriere, doar în limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.

(2) Dovada calităţii de membru al A.J.V.P.S. Bacău se face cu carnetul de membru vizat anual.

(3) Calitatea de membru vânător se dobândeşte de către orice persoană cu domiciliul sau rezidența în România, care îndeplineşte condiţiile legii şi reglementărilor în vigoare, solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Bacău, recunoaşte prezentul statut şi se obligă să-l respecte.

(4) Persoanele titulare de permis de vânătoarepermanent se pot înscrie în asociaţie, cu îndeplinirea prevederilor statutare și achitarea cotizației de înscriere, în limita locurilor disponibile.

(5) Calitatea de membru pescar amator sau sportiv se dobândeşte de către orice persoană cu domiciliul sau rezidența în Romania, care solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Bacău, recunoaşte statutul acesteia şi se obligă să-l respecte.

(6) Carnetul de membru vânător nu poate fi obținut de către persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unor fapte grave de braconaj – fără permis de armă, permis de vânătoare, autorizaţie de vânătoare, asupra animalelor din speciile interzise la vânătoare, noaptea prin folosirea farurilor şi a altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe întuneric, în grup de mai mulţi vânători sau de către persoane cu atribuţii de pază și ocrotire a vânatului și, în ultimii 3 ani pentru săvârşirea altor infracţiuni de braconaj ori pentru încălcarea unor prevederi statutare.

(7) Calitatea de membru în organele de conducere ale A.J.V.P.S. Bacău este incompatibilă cu calitatea de membru în organele de conducere ale oricărei alte asociaţii de vânătoare şi/sau de pescuit recreativ/sportiv neafiliată la A.G.V.P.S.;

Art. 6.(1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Bacău încetează prin renunţare, radiere sau excludere.

(2)Renunțarea la calitatea de membru vânător are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinței liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru și a dovezii că este membru, cu cotizația achitată în termen, la o organizație gestionară de faună cinegetică.

(3) Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetăţeniei române, de expirare a perioadei de rezidenţă, de anulare a permisului de vânătoare, de stabilire a domiciliului în străinătate sau în caz de neplată a cotizaţiei de membru pe anul precedent.

(4) Excluderea se pronunţă împotriva membrilor A.J.V.P.S. Bacău care:

a) au săvârşit infracţiuni prevăzute în Legea nr. 407/2006, modificată şi completată, confirmate de organele de urmărire penală sau instanţele de judecată;

b) nu şi-au achitat cotizaţia de membru în termen, după înştiinţare scrisă;

c) au fost sancţionaţi cu excluderea din altă asociaţie de vânători şi/sau pescari amatori sau sportivi pentru braconaj ori pentru prejudicierea imaginii A.G.V.P.S. şi/sau a asociaţiilor afiliate;

d) fac parte din grupe desfiinţate, cu excepţia celor nevinovaţi, care sunt repartizaţi la alte grupe din cadrul A.J.V.P.S. Bacău;

e) au fost găsiți în fondurile cinegetice cu arme de calibru 5,6 l.r., cu percuţie pe ramă, sau cu alte arme şi mijloace neomologate pentru practicarea vânătorii (arbalete, arcuri, sandilie, capcane neomologate, arme militare, dispozitive de vedere şi ochire pe bază de multiplicare de lumină reziduală, infraroşu sau termoviziune etc.);

f) aduc daune materiale şi/sau morale A.J.V.P.S. Bacău ori A.G.V.P.S. sau iniţiază şi desfăşoară acţiuni contrare intereselor legitime ale acestora;

g) refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuţii legale să constate contravenţii şi infracţiuni în domeniul cinegetic sau piscicol ori se sustrag, în fondul cinegetic sau de pescuit, controlului acestuia;

(5) Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calităţii de membru.

(6) Pierderea calităţii de membru vânător se aduce la cunoştinţă A.G.V.P.S. şi organelor de poliţie, implicând retragerea şi anularea carnetului de membru; anularea se face prin înscrierea cuvântului „ANULAT” pe fiecare pagină a carnetului, semnare şi ştampilare ori, în caz de neprezentare, prin publicarea nulităţii acestuia într-un ziar local sau central, înscriindu-se numele titularului şi seria carnetului

(7) Carnetele de membru anulate pot fi restituite foştilor titulari, păstrându-se la asociaţie o copie xerox a carnetului anulat.

(8) Măsurile prevăzute la alin. (3) si (4) se hotărăsc de Consiliul asociaţiei și se pot contesta la Adunarea generală a acesteia, în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă, iar hotărârea Adunării generale poate fi contestată, în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă, la instanţa de judecată de la sediul asociaţiei.

Art. 7.(1) Membrii A.J.V.P.S. Bacău au următoarele drepturi:

a) să practice vânătoarea și/sau pescuitul recreativ/sportiv, în condiţiile reglementărilor în vigoare, pe fondurile repartizate grupei din care fac parte sau, ca invitaţi, pe fondurile altor grupe, cluburi sau asociații afiliate la A.G.V.P.S., pe bază de reciprocitate, cu condiţia achitării cotizaţiilor de membru la termenele scadente şi, respectiv, a achitării cotizaţiilor suplimentare stabilite de fiecare asociaţie în cauză;

b) să beneficieze de baza materială a asociaţiei pentru desfăşurarea activităţilor specifice, să aibă prioritate la acordarea autorizaţiilor de vânătoare pe fondul cinegetic atribuit grupei din care fac parte şi, în limita cotelor de recoltă rămase disponibile, pe fondurile cinegetice ale clubului sau asociaţiei din care fac parte;

c) să beneficieze, în cazul vânătorilor, în contul cotizaţiei anuale, de asigurare pentru accidente de vânătoare;

d) să primească gratuit un statut al A.J.V.P.S. Bacău

e) să beneficieze, potrivit legii, tradiţiei şi normelor stabilite de adunarea generală a A.J.V.P.S. Bacău, de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peştele prins;

f) să asiste la adunările generale ale A.J.V.P.S. Bacău, fără drept de vot dacă nu au fost desemnaţi delegaţi ai clubului, cu acordul adunării generale;

g) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale A.J.V.P.S. Bacău şi ale A.G.V.P.S, dacă au calitatea de delegat şi îndeplinesc condiţiile din Statut;

h) să-şi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii A.J.V.P.S. Bacău şi a A.G.V.P.S.;

i) să participe la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate;

j) să fie recompensaţi pentru merite deosebite.

(2) Membrii A.J.V.P.S. Bacău pot beneficia de următoarele facilităţi:

a) reducerea cotizaţiei anuale cu 50% pentru:

– bărbaţii peste 65 de ani şi femeile peste 60 de ani;

– membrii plecaţi la studii sau la post, pe perioadă limitată, în străinătate, dacă nu practică vânătoarea sau pescuitul;

– persoanele cu dizabilităţi;

personalul angajat în cadrul A.J.V.P.S. Bacău şi al A.G.V.P.S;

membrii pescari sportivi care au şi calitatea de membru vânător;

– elevii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, precum și studenții, masteranzii și doctoranzii de până la 25 de ani, înscriși la cursurile de zi;

pescarii sportivi care obţin a doua viză pentru ape de munte sau, după caz, pentru cele colinare şi de şes;

membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Bacău şi ai A.G.V.P.S;

membrii consiliului şi comisiei de cenzori ale A.J.V.P.S. Bacău şi ale A.G.V.P.S precum şi cei ai comitetelor cluburilor;

b) reducerea cotizaţiei anuale cu 75% pentru copiii până la vârsta de 14 ani şi pentru membrii de peste 75 de ani;

c)reducerea cu 5 – 10% a cotizaţiei anuale în cazul achitării integrale a acesteia până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs, în funcţie de rata inflaţiei din anul precedent;

(3) Cazurile care nu se încadrează în prevederile alin. (2) pot fi soluţionate, la cererea celor interesaţi, de consiliul asociaţiei.

(4) Membrii care beneficiază de reducerea cotizaţiei pot beneficia şi de scutirea de alte obligaţii statutare, condiţionat de achitarea cotizaţiilor în termen.

(5) De facilităţile prevăzute în prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g), salariaţii A.J.V.P.S. Bacău, angajaţi ca paznici de vânătoare, nu pot fi aleşi ca organizatori de grupă sau gospodari şi nici în Comitetul cluburilor sau Consiliul asociaţiei.

Art. 8. – Membrii A.J.V.P.S. Bacău au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte prevederile legii, statutului şi ale altor reglementări referitoare la vânătoare, la pescuitul recreativ-sportiv şi la regimul armelor şi muniţiilor;

b) să participe la realizarea obiectivelor A.J.V.P.S. Bacău, ale cluburilor şi ale grupei din care fac parte, să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi, după caz, în comisiile în care activează;

c)să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 martie, 50% din cotizaţia anuală, iar diferenţa de 50%, până la data de 30 iunie; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 31 martie; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage reactualizarea acesteia conform hotărârii Consiliului asociaţiei şi suspendarea dreptului de a practica vânătoarea sau pescuitul recreativ-sportiv până la achitarea acesteia;

d) să achite, în cazul candidaţilor declaraţi admişi la examenul de vânător, cotizaţia de înscriere ca membru în termen de un an de la promovarea examenului;

e) să presteze, în cazul vânătorilor, minimum 3 zile de muncă/activitate pentru gospodărirea fondului repartizat grupei din care fac parte; neparticiparea la aceste acţiuni conduce la achitarea în bani a contravalorii acestora, la nivelul stabilit de Consiliul asociaţiei;

f) să achite integral şi la termenele scadente obligaţiile statutare, indiferent de participarea la activităţile de vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv;

g) să îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv;

h) să nu comercializeze vânatul şi peştele dobândit prin practicarea vânătorii şi pescuitului recreativ-sportiv;

i)să respecte şi să promoveze principiile eticii la vânătoare şi/sau la pescuit şi să practice vânătoarea şi pescuitul sportiv cu echipament corespunzător;

j)să nu iniţieze şi să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale A.J.V.P.S. Bacău şi ale A.G.V.P.S.;

k)să comunice A.J.V.P.S. Bacău noul domiciliu, în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia şi asociaţiile similare în care s-a înscris;

l)să semnaleze organizaţiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunoştinţă, deficienţele constatate şi eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat şi la peşte, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc.

Art. 9. – Membrii A.J.V.P.S. Bacău care s-au remarcat printr-o activitate deosebită în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv pot beneficia de următoarele recompense:

a) diplome, plachete şi cupe;

b) premii în bani şi în obiecte;

c) reducerea procentuală a cotizaţiei anuale;

d) autorizaţii gratuite de vânătoare şi/sau de pescuit sportiv.

Art. 10. – Titlul de ,,Membru de onoare al A.J.V.P.S. Bacău” și ,,Diploma de merit” se poate acorda de către Adunarea generală, ca recompensă, unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de excepţie în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului recreativ-sportiv.

Art. 11.(1) Membrilor A.J.V.P.S. Bacău care încalcă prevederile actelor normative în domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare şi de etică ori care aduc daune materiale sau morale asociaţiei din care fac parte ori A.G.V.P.S. li se aplică una dintre următoarele sancţiuni disciplinare:

a) avertisment scris;

b) suspendarea dreptului de exercitare a vânătorii sau pescuitului sportiv pe timp limitat, de până la un an sau, după caz, până la finalizarea cercetărilor penale;

c) excluderea din asociaţie.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin.(1) se hotărăsc de Consiliul asociației, în termen de un an de la săvârșirea faptei sau în interiorul termenului de prescripție pentru infracțiuni și pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Adunarea generală, ale cărei hotărâri pot fi atacate, în acelaşi termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa de judecată competentă de la sediul asociaţiei.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sancţiunea excluderii din asociaţie hotărâtă de consiliu rămâne definitivă în cazul infracţiunilor de braconaj confirmate de organele de urmărire penală sau instanţele de judecată.

(4) Sancţiunile se aplică de la data rămânerii lor definitive şi se înscriu într-un registru special de evidenţă a sancţiunilor şi în carnetul de membru.

(5) În cazul excluderilor contestate, dreptul de a vâna sau de a pescui se suspendă până la soluţionarea contestaţiei, cel în cauză având obligaţia să depună carnetul de membru odată cu contestaţia.

(6) Pe perioada suspendării, carnetul de membru vânător sau pescar sportiv se depune şi se păstrează la asociaţie; în situaţia refuzului de a depune carnetul de membru, cel în cauză este exclus fără îndeplinirea altor formalităţi.

(7) Sancţiunile se aplică independent de răspunderea penală, administrativă, civilă sau contravenţională şi nu îl exonerează, în cazul suspendării, pe cel în cauză de plata cotizaţiei şi de îndeplinirea altor obligaţii faţă de organizaţie.

(8) Înainte de adoptarea măsurii de sancționare, cei în cauză vor fi audiați în legătură cu fapta savârșită, exceptându-i pe cei cercetați penal, care pe perioada cercetării vor fi suspendați, urmând ca eventuala măsură a excluderii să se adopte în funcție de soluționarea definitivă şi irevocabilă a cauzei penale.

(9) Dacă în urma convocării scrise şi luării la cunoştinţă cei în cauză refuză să se prezinte pentru a da relaţii privind faptele lor, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.

 

CAPITOLUL III – Structura organizatorică a A.J.V.P.S. Bacău

Art. 12. – A.J.V.P.S. Bacău are în structura sa:

a) cluburi fără personalitate juridică ale vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi, constituite ca structuri teritoriale ale acesteia;

b) grupe ale vânătorilor, organizate la nivelul fiecărui fond cinegetic, şi grupe ale pescarilor sportivi, organizate conform hotărârii Consiliului organizaţiei.

Art. 13. – Organele A.J.V.P.S. Bacău sunt:

a) Adunarea generală;

b) Consiliul asociaţiei, cu atribuţii de consiliu director;

c) Comisia de cenzori sau, după caz cenzorul asociaţiei.

Art. 14. (1) Adunarea generală a A.J.V.P.S. Bacău este organul suprem de conducere, constituit din peste 100 de delegaţi (membrii Consiliului A.J.V.P.S., membrii Comitetelor Cluburilor și reprezentanții Cluburilor mandatați în acest sens de Adunările generale de alegeri, potrivit normelor de reprezentare).

(2) Adunarea generală se convoacă obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară, până cel mai târziu la 15 mai, şi ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară, de către consiliul organizaţiei, preşedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul grupelor organizaţiei, adresată Consiliului asociaţiei sau, dacă acesta refuză convocarea, instanţei judecătoreşti competente; o dată la 5 ani, adunarea generală a A.J.V.P.S. Bacău organizează alegerea organelor proprii, premergătoare Congresului A.G.V.P.S.

(3) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, prin convocatoare scrise sauanunţ într-un ziar local, care cuprinde ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării.

(4) În Adunările generale extraordinare se vor dezbate și aproba numai problemele înscrise sau în directă legătură cu cele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 15. – Adunarea generală are următoarele atribuţii:

a) aprobă sau modifică, după caz, statutul organizaţiei în concordanţă cu statutul-cadru, regulamentul comisiei de cenzori şi hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;

b) dezbate si aprobă raportul de activitate al Consiliului pe anul precedent, realizarea programului de activitate și a bugetului asociației, ratifică situaţiile financiare prevăzute de legea contabilităţii, potrivit raportului Comisiei de cenzori sau cenzorului și se pronunță asupra gestiunii organizatiei;

c) dezbate si aprobă strategia organizației, programul prioritar de activitate al acesteia și bugetul de venituri si cheltuieli, adoptate de Consiliul asociaţiei pentru anul curent;

d) stabileşte, în funcţie de numărul de membri, componenţa organelor de conducere şi alege pentru o perioadă de 5 ani sau revocă, după caz, preşedintele, vicepreşedinţii, membrii consiliului organizaţiei şi cenzorii acesteia;

e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la Congresul A.G.V.P.S. şi desemnează dintre aceştia candidaţii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S.; în situaţii de excepţie, adunarea generală poate prelungi mandatul membrilor Consiliului şi delegaţilor la Congres, cu până la un an;

f) decide asupra contestaţiilor formulate de membrii organizaţiei împotriva sancţiunilor disciplinare;

g) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile consiliului organizaţiei, luate în condiţiile art. 18 lit. o);

h) hotărăște cu privire la dizolvarea sau divizarea asociației și destinația patrimoniului, la afilierea sau dezafilierea din cadrul A.G.V.P.S., la înființarea sau desființarea cluburilor, precum și la o eventuală cesiune de contracte de gestionare a fondurilor cinegetice, cu votul a cel puțin două treimi din numărul delegaților care compun Adunarea generală a asociației,

i) aprobă propunerile de înfiinţare a unor unități economice sau de desfăşurare a unor activităţi economice cu caracter accesoriu în vederea asigurării fondurilor financiare necesare realizării scopului organizaţiei;

j) hotărăşte fuziunea cu alte asociaţii, cu votul a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor care compun Adunarea generală:

k) propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titlului de „Membru de onoare al A.G.V.P.S.” pentru membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Bacău, care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens;

l) acordă titlul de Membru de onoare al A.J.V.P.S. Bacău și Diploma de merit a A.J.V.P.S. Bacău.

m) ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei, în limitele prevederilor legale şi ale celor statutare.

Art. 16.(1) Consiliul conduce activitatea organizaţiei în intervalul dintre două adunări generale.

(2) Consiliul organizaţiei este compus din 5-15 membri, cu o vechime de minimum 10 ani în A.J.V.P.S. Bacău. Din consiliu fac parte de drept preşedintele, vicepreşedinţii şi directorul asociaţiei.

Art. 17.(1) Consiliul organizaţiei se întruneşte o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, directorului sau a majorităţii membrilor acestuia.

(2) În mod excepţional şi numai convingător motivat, preşedintele sau directorul poate solicita votul prin corespondenţă.

(3) Membrii Consiliului se convoacă cu minimum 5zile înainte de data reuniunii, ocazie cu care li se comunică ordinea de zi.

(4) Hotărârile Consiliului se redactează de directorul asociației, se însuşesc prin semnătură de preşedintele de şedinţă și se comunică Comitetelor Cluburilor.

Art. 18. – Consiliul organizaţiei are următoarele atribuţii:

a) convoacă Adunarea generală a organizaţiei şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale ale acesteia;

b) analizează raportul de activitate şi aprobă situaţiile financiare prevăzute de legea contabilităţii, ia act de constatările cenzorilor şi stabileşte măsurile ce se impun;

c) analizeaza si adoptă proiectul programului anual de activitate și proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul ce urmează;

d) stabileşte nivelul cotizaţiilor anuale, cotizaţiilor de înscriere, cotizaţiilor suplimentare, nivelul prestaţiilor în muncă/activitate ale vânătorilor şi creşterile sau reducerile de cotizaţii în funcţie de data achitării acestora;

e) hotărăşte angajarea directorului asociaţiei, când postul a devenit vacant, precum şi desfacerea contractului individual de muncă al acestuia, cu avizul Consiliului A.G.V.P.S., potrivit criteriilor adoptate în acest sens, stabileşte nivelul salarizării directorului şi premierea ori sancţionarea lui, cu excepţia desfacerii contractului individual de muncă, după caz;

f) coordonează activitatea cluburilor şi grupelor, hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi dizolvarea grupelor, la repartizarea pe fonduri cinegetice şi fonduri de pescuit recreativ-sportiv a grupelor, validează sau invalidează, motivat, componenţa Comitetelor Cluburilor, face propuneri pentru înființarea sau desfiinţarea Cluburilor;

g) propune înfiinţarea unor unităţi economice cu caracter accesoriu, în vederea realizării scopului asociației;

h) se preocupă de instruirea membrilor şi hotărăşte cu privire la premierea şi sancţionarea acestora;

i) aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de sprijin;

j) aprobă programul activităţilor competiţionale şi stabileşte corpul propriu de arbitri;

k) hotărăşte cu privire la eventuale schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S., cu cele din străinătate;

l) aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul comisiei de cenzori;

m) acordă, medalii, diplome şi alte recompense în bani şi/sau obiecte;

n) propune Adunării generale acordarea titlului de Membru de onoare al A.J.V.P.S. Bacău şi a Diplomei de merit a A.J.V.P.S. Bacău;

o) în mod excepţional şi numai convingător motivat, poate lua hotărâri ce ţin de competenţa adunării generale, pe care le supune ratificării acesteia la prima reuniune;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.

q) rectifică, în caz de nevoie, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul curent.

Art. 19.(1) Pe lângă consiliul organizaţiei pot funcţiona, comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, printre care:

a) comisia de pregătire a candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru al asociaţiei, precum şi de perfecţionare a cunoştinţelor membrilor;

b) comisia de vânătoare și tir vânătoresc;

c) comisia de chinologie vânătorească;

d) comisia de pescuit sportiv şi competiţii;

e) comisia juridică;

f) comisia economică;

g) comisia pentru promovarea imaginii organizaţiei.

(2) Comisiile vor fi organizate şi conduse de un preşedinte de comisie, nominalizat de Consiliul asociaţiei.

Art. 20.(1) Preşedintele asociaţiei poate fi ales dintre membrii cu o vechime mai mare de 10 ani şi are următoarele atribuţii:

a) conduce adunările generale şi consiliile A.J.V.P.S. Bacău;

b) reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii acesteia şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

c) încheie, modifică şi desface contractul de muncă al directorului, la propunerea Consiliului asociaţiei şi cu avizul Consiliului A.G.V.P.S.;

d) dă delegare de competenţă vicepreşedinţilor şi directorului.

(2) Preşedintele asociaţiei nu poate îndeplini atribuţiile directorului asociaţiei decât atunci când postul devine vacant, pe perioadă limitată de până la 3 luni, cu retribuţia corespunzătoare postului, conform hotărârii Consiliului.

Art. 21. – Directorul asociaţiei are următoarele competenţe:

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale şi ale Consiliului;

b) administrează patrimoniul asociaţiei şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale, cu aprobarea sau avizul prealabil al Consiliului asociaţiei, când se hotărăşte astfel;

c) încheie, cu acordul Consiliului asociaţiei, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice şi de pescuit recreativ-sportiv ori acte adiţionale la acestea şi răspunde de respectarea prevederilor contractuale;

d) răspunde de întocmirea situaţiilor financiare prevăzute de legea contabilităţii, elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, iar după aprobare răspunde de realizarea acestora;

e) reprezintă organizaţia în adunările generale ale agenţilor economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acţionar, precum şi în relaţiile cu instituţiile publice;

f) întocmeşte organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi de funcţionare şi regulamentul de ordine interioară;

g) angajează personalul retribuit al organizației, încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă, acordă premii şi sancţionează acest personal;

h) organizează, împreună cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;

i) organizează pregătirea candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru, răspunde de întocmirea dosarului de candidat şi de eliberarea carnetelor de membru şi a permiselor de vânătoare; semnează personal carnetele de membru şi permisele de vânătoare la eliberarea acestora, precum şi la înscrierea sau la aplicarea de sancţiuni;

j) răspunde de eliberarea autorizaţiilor de vânătoare şi de recuperarea acestora;

k) răspunde de ţinerea evidenţelor tehnico-operative;

l) organizează activitatea de pază a fondurilor cinegetice şi de pescuit, precum şi de combatere a braconajului cinegetic şi piscicol;

m) comunică semestrial la A.G.V.P.S. excluderile rămase definitive și irevocabile pentru braconaj;

n) dă delegare de competenţă personalului din subordine;

o) ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii, cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Bacău şi ale A.G.V.P.S.

p) răspunde de transmiterea la A.G.V.P.S. a balanţei analitice la 31 decembrie, până la 31 ianuarie anul următor, şi a situației membrilor vânători şi/sau pescari ai asociaţiei, pe categorii de cotizații statutare achitate pe anul precedent.

Art. 22.(1) Activitatea economico-financiară a A.J.V.P.S. Bacău se verifică de 1-3 cenzori aleşi de adunarea generală a acesteia.

(2) Cenzorul, în cazul asociaţiilor cu mai puţin de 100 de membri, sau cel puţin un membru al comisiei de cenzori, în cazul celorlalte asociaţii, trebuie să fie expert contabil.

(3) Funcţia de membru în Comisia de cenzori este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul Consiliului, precum şi cu funcţiile salarizate în cadrul A.J.V.P.S. Bacău.

(4) Cenzorul sau membrii Comisiei de cenzori sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită anual de Adunarea generală.

Art. 23. (1) Membrii comisiei de cenzori verifică, pe baza evidențelor contabile, întreaga activitate economico-financiară a A.J.V.P.S. Bacău şi răspund, în faţa Adunării generale, de veridicitatea documentelor verificate şi de legalitatea desfăşurării acestei activităţi.

(2) Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunării generale a A.J.V.P.S. Bacău şi ca informări Consiliului, preşedintelui şi directorului.

Art. 24. Atribuțiile și răspunderile cenzorilor sunt prevăzute în actele normative în vigoare și în regulamentul propriu de organizare și funcționare, aprobat de Adunarea generală a asociaţiei.

Art. 25. – A.J.V.P.S. Bacău are în structura sa următoarele cluburi ale vânătorilor şi pescarilor sportivi:

Clubul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 4;

– Clubul Comăneşti, cu sediul în oraşul Comăneşti, str. Al. Parcului E/6/4;

– Clubul Oneşti, cu sediul în municipiul Oneşti, str. Republicii 38/B/23;

– Clubul Podu Turcului, cu sediul în com. Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu.

Art. 26. – Organele de conducere ale cluburilor din cadrul A.J.V.P.S. Bacău sunt:

a) adunarea generală;

b) comitetul clubului.

Art. 27.(1) Adunarea generală a clubului este organul de conducere constituit din membrii Comitetului clubului şi din delegaţii desemnaţi de adunările generale ale grupelor; se întruneşte anual în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea comitetului sau a preşedintelui clubului, a directorului, a preşedintelui sau a Consiliului A.J.V.P.S. Bacău.

(2) Convocarea se face prin convocator scris, cu ordinea de zi anexată, cu cel puţin 5zile calendaristice înainte de data reuniunii.

Art. 28. – Atribuţiile adunării generale a clubului sunt:

a)dezbate şi aprobă raportul anual de activitate al comitetului clubului;

b)analizează şi aprobă programele anuale proprii de activitate;

c) propune, dezbate şi avizează bugetul anual al clubului;

d)alege pentru o perioadă de 5 ani preşedintele, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai comitetului;

e)alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la adunarea generală a asociaţiei şi desemnează candidaţii pentru consiliul organizaţiei şi pentru comisia de cenzori.

f) apreciază activitatea secretarului retribuit al clubului şi a paznicilor de vânătoare şi transmite directorului sau consiliului asociaţiei, după caz, eventuale propuneri de premiere sau sancţionare a acestora;

Art. 29.– (1) În intervalul dintre adunările generale, activitatea clubului este condusă de comitetul clubului, care se compune din 3 – 7 membri cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se aleg un preşedinte şi 1-2 vicepreşedinţi, după caz; secretarul clubului este membru de drept al comitetului.

(2) Şedinţele se ţin o dată la şase luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau secretarului clubului, precum şi a Consiliului, preşedintelui ori directorului asociaţiei.

Art. 30. – Comitetul clubului are următoarele atribuţii:

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale şi ale organelor asociaţiei;

b) elaborează proiectele programelor de activitate şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale clubului;

c) coordonează activitatea grupelor de vânători şi a celor de pescari sportivi;

d) organizează concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească, faza pe club;

e) urmăreşte însuşirea de către candidaţii la dobândirea calităţii de vânător a cunoştinţelor minime necesare;

f) propune acordarea de premii în bani, autorizații și obiecte sau, după caz, sancționarea membrilor și angajaților clubului;

g) propune repartizarea fondurilor cinegetice pe grupe de vânători, hotărăște cu privire la repartizarea vânătorilor în grupe, ținând seama în măsura posibilului, de opțiunea acestora;

h) validează sau invalidează, motivat, organele de conducere ale grupelor.

Art. 31.(1) În intervalul dintre şedinţele comitetului conducerea clubului este asigurată de preşedinte şi de secretar, în limita competenţelor pe care le au prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

(2) Preşedintele clubului îl poate mandata pe secretarul acestuia să îl reprezinte.

(3) Preşedintele nu poate îndeplini atribuţiile secretarului clubului.

(4) Membri grupelor de vânători și/sau de pescari amatori sau sportivi sunt nominalizaţi pe liste afişate la sediile cluburilor.

Art. 32.(1) În cadrul cluburilor sunt constituite grupe de vânători şi/sau pescari sportivi.

(2) Grupa de vânători se organizează la nivelul fondului cinegetic, corespunzător suprafeţelor minime stabilite de lege pentru fiecare vânător.

(3) Grupa de pescari sportivi se organizează pe fonduri de pescuit, pe grupe de fonduri de pescuit sau la nivel de organizaţie.

(4) Grupele de vânători și de pescari sunt nominalizate pe cluburi.

(5) Membrii grupelor de vânători și/sau de pescari amatori sau sportivi sunt nominalizaţi pe liste afişate la sediile cluburilor.

Art. 33.Organul de conducere al grupei este Adunarea generală a membrilor săi, care se convoacă, cu cel puțin 5 zile mai înainte de data desfășurării ei, de organizatorul acesteia, de preşedintele sau secretarul clubului, de preşedintele sau directorul asociaţiei, precum şi la cererea majorităţii membrilor, anual sau ori de câte ori este necesar.

Art. 34. – Adunarea generală a grupei are următoarele atribuţii:

a) analizează și aprobă programul de activitate al grupei;

b) alege organizatorul şi gospodarul grupei pentru o perioadă de 5 ani, alege delegaţii la adunările generale ale clubului şi desemnează dintre aceştia, candidaţii pentru comitetul clubului; candidaţii trebuie să aibă o vechime ca vânători mai mare de 5 ani în A.J.V.P.S. Bacău;

c) propune recompense și sancțiuni pentru membrii săi și paznicul de vânătoare și pescuit;

d) urmărește efectuarea stagiaturii de către candidații ce urmează să susțină examenul pentru permis de vânătoare;

Art. 35. – Între adunările generale ale grupei, conducerea acesteia se asigură prin organizator şi gospodar; aceştia răspund de gestionarea, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale, a fondurilor cinegetice şi a fondurilor de pescuit sportiv, de promovarea şi educarea membrilor săi, de participarea acestora la activităţile organizaţiei, de combaterea braconajului etc.

CAPITOLUL IV – Patrimoniul A.J.V.P.S. Bacău

Art. 36.(1) A.J.V.P.S. are patrimoniu propriu privat, format din:

bunuri imobile;

bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;

obiecte de inventar şi mijloace circulante;

orice drepturi şi obligaţii conform legii.

(2) Patrimoniul A.J.V.P.S. Bacău este element de bază al personalităţii juridice a A.J.V.P.S. Bacău, iar bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.

Art. 37. – Bunurile şi mijloacele băneşti ale A.J.V.P.S. Bacău se realizează din:

a) cotizaţii de înscriere, cotizaţii anuale şi cotizaţii suplimentare;

b) venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;

c) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;

d) orice alte surse, în condiţiile legii.

Art. 38.Cotizaţiile de înscriere, cotizațiile anuale de membru vânător și/sau pescar amator sau sportiv, cotizațiile suplimentare de practicare a vânătorii sau pescuitului recreativ-sportiv se stabilesc anual de către Consiliul asociației și se ratifică de Adunarea generală a acesteia; copiii până la vârsta de 14 ani sunt scutiţi de cotizaţia de înscriere, iar tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, elevii şi studenţii de la cursurile de zi şi persoanele de peste 75 de ani achită 50% din aceasta; cotizaţia de înscriere ca membru vânător include şi cotizaţia de înscriere ca membru pescar sportiv; pentru a deveni membri vânători, pescarii amatori sau sportivi completează diferenţa de cotizaţie de înscriere, până la nivelul stabilit pentru anul respectiv.

Art. 39.Cota anuală de participare a A.J.V.P.S. Bacău la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S. este egală, începând cu anul 2016, cu echivalentul a:

4 euro/membru vânător cu cotizaţia integrală;

2 euro/membru vânător cu cotizaţia redusă 50%;

1 euro/membru/vânător cu cotizaţia redusa 75%;

0,4 euro/membru pescar cu cotizaţia integrală;

0,2 euro/membru pescar cu cotizaţia redusă 50%;

0,1 euro/ membru pescar cu cotizaţia redusă 75%.

Art. 40. – Bunurile A.J.V.P.S. Bacău pot fi înstrăinate sau casate, după caz, în condiţiile art. 18 lit. l).

Art. 41. – Oricare ar fi cauza pierderii calităţii de membru al A.J.V.P.S. Bacău, foştii membri vânători sau pescari sportivi nu au dreptul să pretindă restituirea nici unei părţi din patrimoniul asociaţiei.

CAPITOLUL V – Dispoziţii finale

Art. 42.(1) Adunările generale, consiliile şi comitetele sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii persoanelor delegate, cu excepţia adunărilor generale ale grupelor care sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii membrilor acestora; dacă la prima convocare a adunărilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va ţine în prezenţa delegaţilor/membrilor interesaţi, după un interval de cel puţin 7 zile și cel mult 30 de zile de la prima reuniune nestatutară, chiar dacă nu este întrunită majoritatea; în acest din urmă caz, numărul delegaţilor în organele de reprezentare superioare se va stabili în funcţie de dublul numărului de participanţi la aceste reuniuni.

(2) Hotărârile se iau cu votul deschis al majorităţii celor prezenţi la reuniuni, exceptând cazurile stabilite altfel în prezentul statut; hotărârile Adunării generale a asociației se redactează distinct, pe baza proceselor verbale întocmite, de către director, se certifică prin semnătură de președintele de ședință și se afișează la sediul și pe site-ul asociației, respectiv al clubului.

(3) La şedinţele organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Bacău pot asista, în limita locurilor libere, preşedinţii şi secretarii de cluburi care nu fac parte din aceste organe, precum şi orice alt membru interesat, cu aprobarea acestor organe.

(4) Dreptul de vot al delegaţilor în adunările generale, în consilii şi comitete este condiţionat de achitarea cotizaţiei anuale, potrivit prevederilor prezentului statut.

(5) Mandatul de delegat în Adunarea generală este personal, dar se poate exercita şi prin intermediul altui delegat în adunarea generală, împuternicit în acest sens, pentru osingură reuniune, prin act autentificat de notar, președintele asociației sau președintele clubului, după caz.

Art. 43.(1) Toate funcţiile eligibile de la nivel de grupă până la nivelul A.J.V.P.S. Bacău vor fi ocupate de membrii care îndeplinesc condiţiile statutare şi care, în ultimii trei ani, nu au fost sancţionaţi de asociaţie.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 42 alin. (2), alegerile pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi membrii consiliului asociaţiei şi comitetelor cluburilor se vor desfăşura cu vot secret în cazul existenţei mai multor candidaturi pe aceiaşi funcţie, declarându-se aleşi, în ordine, candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi.

Art. 44.(1) Locurile devenite vacante în organele de conducere, altele decât cele de drept, se completează dintre delegaţii la adunările generale, cu respectarea principiului reprezentativităţii, la propunerea celor pe care îi reprezintă, făcută de către organul de conducere în cauză.

(2) În cazurile în care funcţia de preşedinte devine vacantă din orice motive, atribuţiile preşedintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat în mod operativ de Consiliul asociaţiei, sau comitetul clubului, până la prima Adunare generală.

(3) Locurile de drept devenite vacante în Consiliu şi comitete se completează, la prima adunare generală, prin alegere pe funcţie, în condiţiile art. 42 alin (2) sau art. 43 alin (2), după caz.

Art. 45.(1) Membrii Consiliului asociaţiei sau ai comitetelor cluburilor, precum și delegații aleși ai adunărilor generale care lipsesc nemotivat de la mai mult de două reuniuni succesive sau de la mai mult de 3 în decursul unui an calendaristic se consideră demisionaţi şi vor fi înlocuiţi, potrivit prevederilor art. 44.

(2) Pierderea calităţii de membru al A.J.V.P.S. Bacău atrage şi înlocuirea necondiţionată din funcţie.

(3) Preşedintele, vicepreședinții, directorul şi ceilalţi membri ai Consiliului asociației, precum şi preşedintele, secretarul şi ceilalţi membri ai comitetului clubului decad din funcţii, potrivit vinovăţiei fiecăruia, în cazul în care nu duc la îndeplinire, fără o justificare plauzibilă, hotărârile adunărilor generale sau, după caz, ale consiliului asociaţiei sau ale comitetului clubului.

Art. 46.Delegatul/membrul component al organului de conducere al asociaţiei sau clubului care într-o anumită problemă supusă hotărârii acestor organe este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, nu vor putea lua parte nici la deliberări şi nici la vot; delegatul/membrul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei sau clubului, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 47. – A.J.V.P.S. Bacău îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:

a) prin hotărâre a adunării generale;

b) când scopul organizaţiei nu mai poate fi realizat;

c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) din cauză de insolvabilitate;

e) când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;

f) când scopul ori acţiunea organizaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

g) când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;

h) când hotărârile adunărilor generale sunt luate cu încălcarea propriului statut sau a legii.

Art. 48. – Oricare ar fi cauza dizolvării A.J.V.P.S. Bacău, lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii şi statutului asociaţiei.

Art. 49. – Consiliul A.J.V.P.S. Bacău va proceda şi va hotărî în timp util adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea menţiunilor necesare; hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima adunare generală a A.J.V.P.S. Bacău.

Art. 50. – Prezentul statut a fost adoptat, ca urmare a modificării Statutului A.G.V.P.S., de către Adunarea generală a A.J.V.P.S. Bacău, astăzi 02.04.2016 şi intră în vigoare după înscrierea modificărilor în Registrul special aflat la Grefa Judecătoriei Bacău, înlocuind vechiul statut.