Regulament practicare

REGULAMENTUL

DE PRACTICARE A PESCUITULUI RECREATIV

al Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Bacău

  1. Prevederi generale

Dobândirea calității de membru pescar recreativ:

a). CaIitatea de membru pescar al A.J.V.P.S. Bacău se poate obține prin înscriere doar în limita locurilor vacante, calculate conform Planurilor de management.

b). Dovada calității de membru al A.J.V.P.S. Bacău se face cu carnetul de membru pescar, vizat anual.

c). Calitatea de membru pescar recreativ se dobândește de orice persoană cu domiciliul sau rezidența in România, care solicită sa facă parte din A.J.V.P.S. Bacău, recunoaște statutul acesteia, se obligă să-l respecte și face dovada cunoștințelor minime în domeniul halieutic.

d). Calitatea de membru pescar recreativ al A.J.V.P.S. Bacău se pierde prin renunțare, radiere sau excludere. Renunțarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinței liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, dupa caz, cu depunerea dovezii că este membru, cu cotizația la termen, la o alta organizație afiliată. Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetățeniei române, de expirare a perioadei de rezidență sau stabilire a domiciliului în străinătate.

Excluderea se pronunța împotriva membrilor A.J.V.P.S. Bacău care:
– au comis fapte încadrate de lege ca infracțiuni de braconaj;
– nu și-au achitat cotizația de membru în termen;
– aduc daune materiale și/sau morale A.J.V.P.S. Bacău ori A.G.V.P.S. din Romînia;
– refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuții legale să constate contravenții și infracțiuni în domeniul pescuitului și acvaculturii, sau cu atribuții de pază a zonei de pescuit;

Prin pescuit recreativ se înțelege activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea şi regenerarea resurselor acvatice vii, ca activitate necomercială de pescuit care exploatează resursele acvatice vii în scop recreativ sau sportiv, efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă.

Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale se face în baza permiselor emise anual de ANPA şi eliberate de A.J.V.P.S. Bacău membrilor săi, cu respectarea regulamentului propriu şi a condiţiilor înscrise în autorizaţie.

Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pe care asociaţia al cărei membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât şi pentru zonele pe care alte asociaţii au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se depăşi capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii ştiinţifice de specialitate.

A.J.V.P.S. Bacău va pune la dispoziția membrilor pescari informațiile cu privire la bazinele piscicole pentru care are încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.

Pescuitul recreativ a oricăror specii de pești și alte viețuitoare acvatice vii din habitatele piscicole naturale aparținând zonei/zonele contractate pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale ordinului comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii.

Permisul de pescuit recreativ este nominal, netransmisibil şi se eliberează anual odată cu achitarea cotizaţiei statutare sau odată cu obţinerea calităţii de membru al asociaţiei.

Membrii asociațiilor afiliate la A.G.V.P.S. din România, vizați pe anul în curs, vor achita 50% din cotizațiile percepute membrilor A.J.V.P.S. Bacău.

A.J.V.P.S. Bacău poate iniţia protocoale cu alte asociaţii de pescari din ţară privind condiţii de pescuit pe bază de reciprocitate.

2. Modalităţile şi condiţiile pentru practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale.

Drepturi şi obligaţii:

a) – în apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiţă cu cel mult 2 cârlige sau cu o lansetă;

b) – în apele din zona colinară şi de şes, cu cel mult 4 undiţe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;

c) – pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

d) – în apele din zona colinară şi de şes, un pescar sportiv, poate reţine din captură, cel mult 5 kg peşte/zi sau numai un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg;

e) – în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar cel mult 10 bucăţi în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan şi coregon;

f) – trebuie să cunoască zonele instituite pentru protecţie şi să respecte marcajele şi regimul special al acestor zone;

g) – trebuie să ofere informaţii statistice asupra capturilor realizate în cursul unui an şi asupra zonelor în care le-a realizat, prin completarea la zi și depunerea la asociație a fișei de captură – anexă la permisul anual de pescuit;

h) este necesar să cunoască şi să respecte perioadele de prohibiţie conform prevederilor legale;

i) – este obligat să cunoască speciile de peşti şi să respecte la pescuit dimensiunile minime legale a tuturor speciilor de peşti, conform prevederilor legale. Puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie;

j) – să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare privind pescuitul recreativ şi toate modificările apărute;

k) – practicarea pescuitului sportiv competiţional de performanţă şi participarea la campionatele internaţionale se face prin Comisia de competiţii de la nivelul asociaţiei şi a Comisiei Centrale de Competiţii a AGVPS în baza regulamentelor de competiţii stabilite şi aprobate pentru fiecare disciplină şi grupă de vârstă;

l) – copii, tinerii, persoanele în vârstă şi persoanele cu dizabilităţi beneficiază de reduceri, înlesniri, ajutoare şi facilităţi pentru practicarea pescuitului recreativ, din partea asociaţiei.

3. Reguli de protecţia mediului ce trebuie respectate de membrii asociaţiei la practicarea pescuitului recreativ.

La practicarea pescuitului recreativ, pescarii A.J.V.P.S. Bacău au următoarele obligaţii:

  1. – să respecte standardele de emisie şi de calitate a apelor;

  2. – să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede, deşeuri de orice fel şi să nu introducă în acestea, tensiune electrică, substanţe periculoase şi poluante;

  3. – să nu spele în apele naturale autovehicule;

  4. – să monitorizeze zona în care pescuiesc şi să informeze de urgenţă persoanele sau instituţiile de specialitate asupra cazurilor de catastrofe naturale sau de poluare;

  5. – să acorde sprijin autorităţilor de protecţia mediului la atenuarea sau îndepărtarea efectelor de poluare;

  6. – să acorde sprijin Asociaţiei în activitatea de evaluare a pagubelor produse prin poluarea apelor din zona de pescuit.

4. Reguli privind respectarea regimului de folosire, de protecţie şi gospodărire a apelor:

a) – pe malurile apelor aparţinând domeniului public, dacă nu sunt impuse restricţii, pescarii recreativi au dreptul la acces liber, pe propria răspundere, pentru practicarea pescuitului recreativ, plimbare sau recreere;

b) – este interzisă producerea de prejudicii apelor, albiilor, malurilor şi riveranilor, monumentelor naturii, construcţiilor hidrotehnice, lucrărilor sau instalaţiilor existente în albii;

c) – în zonele special organizate sau amenajate pentru agrement pe malurile apelor, accesul este permis în condiţiile stabilite de deţinătorii acestor zone şi cu respectarea prevederilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor, eliberată acestora;

d) – pescuitul pe cursurile de apă, lacuri naturale, cu bărci de agrement fără motor, se efectuează liber, cu respectarea drepturilor riveranilor şi reglementărilor legale;

e) – pescuitul în scop recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj este interzis;

f) – se interzice accesul şi manevrarea instalaţiilor hidrotehnice de către pescarii recreativi.


5. Constatarea faptelor:

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Gărzii Naţionale de Mediu, de ofiţeri şi agenţi din cadrul Poliţiei Române, de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române cât și de personalul împuternicit al A.J.V.P.S. Bacău.

Pescarii recreativi sunt obligaţi să prezinte documentele care atestă dreptul de pescuit inclusiv personalului împuternicit al A.J.V.P.S. Bacău.

Nerespectarea în timpul pescuitului a obligaţiilor din prezentul regulament, cele referitoare la protecţia mediului şi cele referitoare la regimul de folosire, de protecţie şi gospodărire a apelor va atrage după caz, pe lângă răspunderea civilă sau penală conform legislaţiei în vigoare, în mod automat suspendarea sau reţinerea permisului de pescuit recreativ, a carnetului de membru pescar şi anularea dreptului de pescuit.

7. Persoane şi instituţii de contact pentru semnalarea de evenimente sau încălcări ale legislaţiei:

a) Telefon urgenţă 112

b) Reprezentant A.N.P.A. : tel. 0747287456

c) Inspectoratul Judeţean de Poliţie, str. Al. Tolstoi nr. 2, tel. 0234/202000

d) Garda de Mediu Bacău , str. I.Ionescu de la Brad nr. 68, tel. 0234581281

e) Conducerea A.J.V.P.S. Bacău, Tel. 0234/543800, str. M. Viteazu nr. 4

f) Personalul de pază şi control al asociaţiei

– telefon contact: 0748118831 (zona Bacău), 0743207230 (zona Comăneşti), 0748118833 (zona Oneşti)

g) Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, tel. 0234/541646.