Pescuit

 

Carnetul de membru pescar nu poate fi obţinut de persoane care, potrivit legii:

– au săvârşit infracţiuni piscicole sau au fost excluse pentru încălcarea statutului AJVPS (interdicţie 3 ani);

– au săvârşit contravenţii piscicole sau au fost excluse pentru neplata cotizaţiei statutare (interdicţie un an).

15. (1) Membrii A.J.V.P.S. Bacău au următoarele drepturi:

a) să practice vânătoarea şi/sau pescuitul sportiv pe fondul repartizat grupei din care fac parte sau, ca invitaţi, pe fondurile gospodărite de alte grupe, cluburi ori asociaţii, condiţionat de achitarea cotizaţiei la termenele scadente şi, respectiv, de achitarea cotizaţiilor suplimentare de practicare a vânătorii sau pescuitului sportiv, stabilite de organizaţiile în cauză;

b) să benficieze, în cazul vânătorilor, în contul cotizaţiei anuale, de asigurare pentru accidente de vânătoare şi un abonament trimestrial la revista de specialitate;

c) să primească gratuit statutul AJVPS Bacău;

d) să beneficieze, potrivit legii, tradiţiei şi normelor stabilite de adunarea generală a AJVPS Bacău de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peştele prins;

e) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale AJVPS Bacău şi ale AGVPS;

f) să-şi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii AJVPS Bacău şi a AGVPS;

g) să participe la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate;

h) să fie recompensaţi pentru merite deosebite;

(2) Membrii AJVPS Bacău pot benficia de următoarele facilităţi:

a) reducerea cotizaţiei anuale cu 50% pentru:

– bărbaţii peste: 65 de ani precum şi femeile peste 60 de ani;

– membrii asociaţiilor persoanelor cu dizabilităţi;

– personalul angajat în cadrul AJVPS Bacău şi al AGVPS;

– membrii pescari sportivi care au şi calitatea de membru vânător;

– pescarii sportivi care obţin a doua viză pentru ape de munte sau, după caz, pentru cele colinare şi de şes,

– tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, precum şi elevii şi studenţii de până la 25 de ani înscrişi la cursurile de zi,

– membrii de onoare ai AJVPS Bacău sau AGVPS;

– membrii consiliului şi comisiei de cenzori ale aJVPS Bacău şi ale AGVPS, precum şi cei ai comitetelor cluburilor.

b) reducerea cotizaţiei anuale cu 75% pentru copii până la vârsta de 14 ani şi membrii vânători sau pescari de peste 75 de ani;

c) reducerea cu 5 – 10% a cotizaţiei anuale în cazul achitării integrale a acesteia până la 31 ianuarie pentru anul în curs, în funcţie de rata inflaţiei din anul precedent.

(3) De facilităţile prevăzute în prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ.

 

16. Membrii AJVPS Bacău au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte prevederile legii, statutului şi ale altor reglementări referitoare la vânătoare şi la pescuitul sportiv;

b) să participe la realizarea obiectivelor AJVPS Bacău, ale cluburilor şi ale  grupei din care fac parte, să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi, după caz, în comisiile în care activează;

c) să plătească, în cazul vînătorilor, până la data de 31 martie, 50% din cotizaţia anuală, iar diferenţa de 50% până la data de 30 iunie; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 31 martie; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage majorarea cuantumului cotizaţiei conform hotărârii adunării generale şi suspendarea dreptului de a practica vânătoarea sau pescuitul;

d) să presteze, în cazul vânătorilor, minimum 3 zile de muncă pentru gospodărirea fondului repartizat grupei din care fac parte; neparticiparea la aceste acţiuni conduce la achitarea în bani a contravalorii acestora la nivelul stabilit de adunarea generală;

e) să îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv;

f) să nu comercializeze vânatul şi peştele dobândit prin practicarea vânătorii şi pescuitului sportiv;

g) să respecte şi să promoveze principiile eticii la vânătoare şi/sau pescuit şi să practice vânătoarea şi pescuitul sportiv cu echipament corespunzător;

h) să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale AJVPS Bacău şi ale AGVPS;

i) să comunice AJVPS Bacău noul domiciliu, în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia;

j) să semnaleze organizaţiei din care fac parte, cazurile de braconaj de care au luat cunoştinţă, deficienţele constatate şi eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat şi la peşte, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc.